PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
141516 17181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Propozycje zmian do rozporządzenia

Środa, 16 października, 2019, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Samorząd i organizacje z Dąbrowy Górniczej proponują liczne zmiany do konsultowanej nowelizacji rozporządzenia. Udostępnione do konsultacji dokumenty obarczone są błędami pisarskimi, stylistycznymi, interpunkcyjnymi i edytorskimi, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na sposób użytkowanie wzorów.

 

Priorytetowym założeniem, które przyświecać powinno wprowadzonym zmianom było przygotowanie komplementarnych i wewnętrznie spójnych dokumentów w postaci wzoru oferty, umowy realizacji zadania publicznego i sprawozdania z jego wykonania.

 

Tymczasem projekt rozporządzenia Przewodniczącego Komitety do spraw Pożytku Publicznego nie niesie za sobą uspójnienia w/w dokumentów, jak również – wbrew zawartym w ocenie skutków regulacji zapewnieniom – uproszczeń czy ujednolicenia w zakresie wzorów stanowiących załączniki do rozporządzenia, pozbawiony jest także znamion tzw. logiki projektowej.

 

Aby zmiany w projekcie rozporządzania miały sens konieczne jest, aby:

1. W zakresie załącznika nr 1 do przywołanego wyżej rozporządzenia – wzór oferty realizacji zadania publicznego -  wprowadzić następujące zmiany:

 • Dodać informację o sposobie reprezentacji oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, w tym imiona i nazwiska osób upoważnionych do reprezentowania oferenta(-tów) wobec organu administracji publicznej, wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Uzasadnienie:Dodanie informacji pozwoli komisji konkursowej naweryfikację czy oferta została podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów (dot. szczególnie podmiotów, które nie są wpisane do KRS).
 • Dodać w punkcie III.3 Opis zadania informacji na temat celów szczegółowych jego realizacji. Uzasadnienie: Cel główny zadania publicznego, zgodnie z zapisami przypisu nr 3 do załącznika nr 1 do rozporządzenia, wskazany powinien zostać w otwartym konkursie ofert. Dbając o walor edukacyjny i komplementarność dokumentacji konkursowej niezbędne wydaje się zastosowanie tzw. logiki projektowej przy tworzeniu wniosku o dofinansowanie. Skoro organ administracji publicznej wskazuje cel realizacji przedsięwzięcia – organizacja pozarządowa powinna wskazać cele szczegółowe, które dookreślą powody realizacji przedsięwzięcia.
 • Przyjąć za obligatoryjne wypełniane tabeli III. 6 Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego. Uzasadnienie: Opisane w w/w tabeli rezultaty odnosiły się będą do celu realizacji zadania publicznego, a formułując je oferent będzie zobligowany do wskazania nazwy rezultatu, planowanego poziomu osiągnięcia rezultatów czy sposobu ich monitorowania, co pozwoli na odniesienie się do zawartych w ofercie zapisów na etapie sprawozdania, a także – pozwoli na określenie sposobu weryfikacji rezultatów (stanowiących podstawę rozliczenia prawidłowego wykonania realizacji zadania publicznego).
 • W tabeli V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania wprowadzić zmiany polegające na: - wyodrębnieniu wkładu rzeczowego i osobowego, jak również informacji o kwocie Śródków pieniężnych pobranych od odbiorców zadania jako elementów wkładu własnego; - ujednoliceniu nazewnictwa i zakresu danych w/w tabeli z tabelą nr II.2 załącznika nr 5 do rozporządzenia. Uzasadnienie: Zastosowanie wyżej wymienionych postulatów ułatwi ocenę oferty, jak również pozwoli na pozyskanie przez organ administracji publicznej danych niezbędnych do przygotowania umowy o dofinansowanie.
 • Usunąć z przypisu nr 8 słowa darowizna. Uzasadnienie: Darowizny stanowią bowiem wkład własny oferenta, podobnie jak środki pochodzące np. ze zbiórek publicznych czy 1% podatku.
 • Usunąć treść zawartą w tabeli VI.1. Uzasadnienie: Umieszczenie w tabeli przypisu oraz informacji do skreślenia jest nieprzejrzyste (nigdzie w pozostałych częściach oferty nie występuje takie przedstawienie informacji). Dodatkowo treść deklaracji jest nieadekwatna w stosunku do możliwości opcjonalności wyboru (zdanie o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania jest zawsze prawdziwe, czyli nie można zaznaczyć innej opcji niż „Tak”). W przypadku, gdyby chcieć zachować ww. informacje, tabela powinna być wizualnie zbieżna z tabelą II.4 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

2. W zakresie załącznika nr 3 do przywołanego wyżej rozporządzenia – umowa o realizację zadania publicznego - wprowadzić następujące zmiany:

 • Wprowadzić informacje o osobach do kontaktu ze strony organu administracji publicznej i zleceniobiorcy. Uzasadnienie: Wprowadzenie w/w informacji pozwoli na określenie osób odpowiedzialnych z każdej ze stron za realizację zadania publicznego.
 • Zachować pierwotny zapis par 3 ust. 1 pkt 1) lit. a) i lit. b). Uzasadnienie: Proponowany zapis nakazuje przelanie w terminie do 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania dotacji w pełnej wysokości lub transzy do 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego. Otwarte konkursy ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą być ogłaszane po przyjęciu projektu budżetu na dany rok, czyli najwcześniej 16 listopada. Przelanie dotacji do 30 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania dotacji nie jest możliwe w przypadku zadań z terminem realizacji od 1 stycznia danego roku, organ zobowiązany byłby bowiem do przelania dotacji najpóźniej 2 grudnia, co jest niemożliwe z uwagi na trwającą procedurę konkursową (organ zobowiązany jest do zachowania ustawowego terminu, tj. 21 dni na złożenie oferty od ostatniej publikacji, dokonania rzetelnej analiza ofert, oceny przez komisję konkursową, rozstrzygnięcia konkursu, podpisania umów).
 • Przywrócenie w umowie zapisów dotyczących dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków. Uzasadnienie: Zawarcie w/w informacji pozwoli na umiejscowienie wszystkich istotnych z punktu widzenia finansowo-księgowego informacji w jednym dokumencie.
 • Wprowadzenie zapisów przypisu nr 11 do treści umowy przy jednoczesnej dowolności organu administracji publicznej w zakresie określenia wielkości procentowej dotyczącej rezultatów (zapis: zadanie publiczne uznaje się za zrealizowane jeśli rezultaty zostały osiągnięte na poziomie … % w stosunku do wielkości zaplanowanych). Uzasadnienie: Kluczowe dla umowy zapisy stanowić powinny treść umowy, a nie być przypisami do tejże. Co więcej – organ administracji publicznej powinien, biorąc pod uwagę specyfikę zadania publicznego, móc ustalić wskaźnik procentowy realizacji rezultatów, który stanowić będzie podstawę uznania zadania publicznego za zrealizowane.
 • Wprowadzenie zapisów przypisu nr 20 do treści umowy. Uzasadnienie: Kluczowe dla umowy zapisy stanowić powinny treść umowy, a nie być przypisami do tejże.
 • Wprowadzenie do § 14 umowy zapisów umożliwiających możliwość kasacji/utylizacji rzeczy zakupionych za środki z dotacji lub ich przekazania innym podmiotom nieodpłatnie. Uzasadnienie: Konieczność dostosowania zapisów umowy do stanu faktycznego – praktyki w zakresie realizacji zadań publicznych.

3. W zakresie załącznika nr 5 do przywołanego wyżej rozporządzenia – sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - wprowadzić następujące zmiany:

 • Dokonać korekty w tabelach zawartych w części I i II załącznika nr 5 do rozporządzenia mającej na celu pokazanie merytorycznej (i wizualnej) zbieżności z tabelami z załącznika nr 1 do rozporządzenia - wzór oferty realizacji zadania publicznego. Uzasadnienie: Zleceniobiorca powinien w sprawozdaniu odwoływać się do danych zawartych w ofercie realizacji zadania publicznego, powinien również być zobligowany do wykazania stopnia zgodności zrealizowanego zadania w stosunku do założeń zaprezentowanych w ofercie.

 

Biorąc pod uwagę powyższe, po licznych spotkaniach i debatach w gronie ngo z Dąbrowy Górniczej, apeluję o wprowadzenie opisanych wyżej zmian, przy jednoczesnym zachowaniu terminu 15 listopada 2019 jako daty wejścia w życie rozporządzenia.

 

Zwracam jednocześnie uwagę, że udostępnione w procesie konsultacji dokumenty obarczone są błędami pisarskimi, stylistycznymi, interpunkcyjnymi i edytorskimi, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na sposób użytkowanie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.