PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
080910 11121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

21 tez samorządowych

Środa, 10 lipca, 2019, #Aktualności

Mamy dla Was bardzo ważne konsultacje, w których musicie koniecznie wziąć udział. 4 czerwca 2019 roku w Gdańsku podczas obchodów 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce przedstawiono 21 tematów najważniejszych dla wspólnot lokalnych. Wypracowane przez samorządowców 21 tez poddane są pod ogólnonarodową dyskusję. Tezy samorządowe stanowić mają punkt wyjścia do sformułowania konkretnych postulatów.

 

21 TEZ SAMORZĄDOWYCH

 1. Pełne prawo wspólnoty samorządowej do samodzielnego decydowania o całokształcie spraw lokalnych
  Samorządy terytorialne powinny mieć pełną samodzielność: prawną, organizacyjną i majątkową w zakresie realizacji zadań własnych we współpracy i konsultacji z mieszkańcami. Jedynym organem nadzoru dla samorządów w kwestiach lokalnych są mieszkańcy, którzy powinni być jak najszerzej włączeni w proces współdecydowania o sprawach małych ojczyzn.
 2. Budowa społeczności lokalnej solidarnej i otwartej, przeciwdziałanie wykluczeniom
  Równe prawa i opieka dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku, pochodzenia, rasy, światopoglądu, wyznania i orientacji. Zapewnienie szczególnej opieki dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przekształcenie Senatu RP w Izbę Samorządową
  Przedstawiciele samorządu terytorialnego, samorządów zawodowych oraz organizacji pozarządowych powinni uzyskać reprezentację na szczeblu najwyższych władz państwowych i uczestniczyć aktywnie w tworzeniu regulacji prawnych. Należy znieść monopol partii politycznych w procesie stanowienia prawa w Polsce.
 4. Prawo społeczności lokalnej do decydowania o przyszłości swojej małej ojczyzny - zniesienie odgórnego ograniczenia kadencyjności.
  Wspólnota lokalna powinna mieć pełne prawo, bez żadnych odgórnych ograniczeń, do udzielania mandatu zaufania osobom działającym na rzecz danej społeczności.
 5. Obowiązek konsultowania z przedstawicielami samorządu i społeczności lokalnej wszystkich projektów ustaw
  Projekty ustaw, szczególnie dotyczące zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w art. 166 Konstytucji RP, powinny podlegać obowiązkowej konsultacji z zrzeszeniami samorządów jako przedstawicielami wspólnot lokalnych. Wyniki tych konsultacji winny być umieszczane w ocenie skutków regulacji każdego projektu ustawy dotyczącej wspólnot lokalnych. Brak uzgodnienia stanowi podstawę do wystąpienia do właściwego sądu.
 6. Zwiększenie nakładów na edukację, godne pensje nauczycieli
  Państwo powinno, zgodnie z art. 70 Konstytucji RP zapewnić środki prawne, finansowe i organizacyjne potrzebne do realizacji celów związanych z edukacją powszechną.
 7. Niezależna kultura angażująca społeczności lokalne
  Transparentne i apolityczne finansowanie przez państwo kultury aktywizującej społeczności lokalne.
 8. Decentralizacja służby zdrowia
  Powierzenie decyzji i kontroli w sprawach ochrony zdrowia samorządom terytorialnym. Zmiana zasad finansowania służby zdrowia poprzez wprowadzenie systemu konkurencyjnych ubezpieczeń zdrowotnych. 
 9. Skuteczna ochrona środowiska, walka ze smogiem
  Zwiększenie udziału gmin we wpływach z opłat z tytułu użytkowania środowiska naturalnego. Pełny wpływ samorządu województwa na zarządzanie funduszami ochrony środowiska, przywrócenie gminnych funduszy. Przekazanie gminom realizacji programów adresowanych do mieszkańców (np. "Czyste powietrze”).
 10. Ochrona krajobrazu i przestrzeni publicznej
  Centralne regulacje (m.in. lex developer czy lex Szyszko) dewastują przestrzeń publiczną w naszych miastach i gminach. Wsparcie prawne i finansowe dla samorządów w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju przestrzennego.
 11. Rozwój budownictwa komunalnego i społecznego
  Narzędzia prawne i finansowe oraz realny wpływ społeczności lokalnej na politykę mieszkaniową, skierowaną do różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych mieszkańców.
 12. Samodzielność samorządów w zakresie podatków lokalnych oraz działalności gospodarczej
  W celu realizacji zadań wskazanych przez mieszkańców, samorządy muszą mieć prawo do samodzielnego kształtowania polityki podatkowej, o czym stanowi art. 168 Konstytucji RP. Należy znieść maksymalne/minimalne stawki podatków lokalnych narzucane samorządom ustawowo przez władze centralne. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy i pozyskiwania środków na projekty ważne dla mieszkańców. Swoboda realizowania zadań gminy w formule in-house.
 13. Środki z budżetu państwa muszą być adekwatne do zakresu zadań realizowanych przez samorządy
  Nie zgadzamy się na zwiększanie zakresu zadań realizowanych przez samorządy przy jednoczesnym ograniczaniu wpływów z budżetu państwa, co jest niezgodne z art. 167 Konstytucji RP.
 14. Decentralizacja rozdziału funduszy unijnych
  Maksymalna decentralizacja funduszy UE. Transparentność rozdziału dotacji rozwojowych na podstawie czytelnych kryteriów oraz jawnych arkuszy oceny projektów. 
 15. Przekazanie społecznościom lokalnym mienia publicznego
  Należy przekazać społecznościom lokalnym i regionalnym mienie publiczne, będące dziś w dyspozycji agencji państwowych. Majątek ten powinien stanowić bazę rozwoju potencjałów lokalnych i regionalnych.  
 16. Swoboda tworzenia związków metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych
  Uchwalenie ustaw metropolitalnych na wniosek i wg modelu wypracowanego lokalnie dla danych aglomeracji, w celu zwiększenia konkurencyjności w Europie.  Dla mniejszych jednostek prawne regulacje współdziałania samorządów w obszarach funkcjonalnych (forma pośrednia między związkiem a stowarzyszeniem komunalnym).
 17. Likwidacja urzędu wojewody. Pozostawienie władzy centralnej nadzoru nad legalnością działania jednostek samorządu terytorialnego.
  Przekazanie wszystkich zadań dotyczących spraw publicznych w regionie samorządowi województwa.
 18. Zwierzchność powiatów i samorządów wojewódzkich nad zespolonymi służbami
  Realny wpływ społeczności lokalnych i regionalnych na funkcjonowanie na ich terenie zespolonych służb, m.in.: straży pożarnej, sanepidu oraz nadzoru budowlanego.
 19. Odpolitycznienie mediów publicznych
  Przekazanie lokalnych ośrodków publicznego radia i telewizji społeczności regionalnej.
 20. Policja municypalna
  Przekazanie mieszkańcom wpływu na prewencję i bezpieczeństwo w ich lokalnych społecznościach.  
 21. Przywrócenie służby cywilnej
  Obowiązek konkursu na wszystkie stanowiska urzędnicze w państwie. Profesjonalna i apolityczna kadra urzędnicza, przywrócenie rangi Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.  
   

Skomentować każdą z tez można pod adresem: TUTAJ

 

Po szerokich konsultacjach, 31 sierpnia 2019 roku ogłosimy 21 postulatów samorządowych, a następnie skierujemy je do wszystkich kandydatów startujących w jesiennych wyborach do Sejmu.

 

Jeżeli chcesz mieć wpływ na ich treść, wyraź swoje zdanie.