PoWtŚrCzPtSoNd
0102 03040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Konkurs!

Środa, 2 maja, 2018, #Dotacje, #Aktualności

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza ogłasza konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Konkurs realizowany jest w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. zm.).

 

Zadanie jest zgodne z celami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492).

 

W ramach zadania:

- przewiduje się wyłonienie jednego realizatora,

- nie przewiduje się pobierania opłat od beneficjentów.

 

  1. TYTUŁ ZADANIA

Organizowanie i prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych dla rodzin zastępczych wraz z ich podopiecznymi oraz dla kandydatów na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.

 

  1. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REALIZACJI ZADANIA

1. Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz FASD dla rodzin zastępczych
i kandydatów na rodziny zastępcze:

- podniesienie świadomości w zakresie problemów uzależnień oraz profilaktyki z nimi związanej ze szczególnym uwzględnieniem negatywnych skutków zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych,

- edukacja w zakresie występowania FASD i wskazanie możliwości pomocy dzieciom z FASD,

- rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników,

- wspieranie wychowawczych i profilaktycznych działań rodziców poprzez zachęcanie do prowadzenia rozmów z dziećmi na temat zagrożeń wynikających z picia alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych, a także do tworzenia rodzinnych zasad wychowawczych, podejmowania z dziećmi wspólnych atrakcyjnych zajęć i zainteresowań, kształtowanie postaw i norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież.

2. Organizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień względem dzieci umieszczonych
w rodzinnej pieczy zastępczej:

- przekazanie wiedzy o konsekwencjach i zagrożeniach wynikających z uzależnień,

- kształtowanie postaw i norm przeciwnych piciu alkoholu i używaniu innych substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,

- edukacja dotycząca wpływu alkoholu i środków psychoaktywnych na organizm, konsekwencji zdrowotnych oraz skutków prawno – społecznych,

- rozwijanie postaw aktywności i kreatywności wśród uczestników.

3.Wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu – bez uzależnień – poprzez m.in. integrację środowisk dziecięco – młodzieżowych oraz osób dorosłych.

 

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania przeznacza się środki finansowe do wysokości: 15 000,00

 

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Termin: od dnia podpisania umowy do 28 września 2018 r.

 

1. O realizację zadania mogą ubiegać się podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczy spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2237, z późn. zm.), w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 

2. Wymagany jest wkład własny finansowy oferenta w wysokości min. 5% wartości wnioskowanej przez oferenta kwoty na realizację zadania.

3. Oferent winien dysponować odpowiednio wykwalifikowaną kadrą.

4. W przypadku realizacji zadania na obiektach niebędących własnością podmiotu należy dołączyć dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

5. Beneficjentami zadania winny być rodziny zastępcze wraz ze swoimi podopiecznymi oraz kandydaci na rodziny zastępcze z terenu miasta Dąbrowa Górnicza.

6. Podmiot, który otrzyma środki finansowe na powierzone zadanie, zobowiązany jest wykorzystywać przekazane środki publiczne zgodnie z celem, na jaki zostały przeznaczone i zgodnie
z postanowieniami umowy pod rygorem ich zwrotu.

 

Szczegóły konkursuna stronie: BIP