PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819 202122
23242526272829
30

Udostępnij:

Dąbrowskie Centrum Asystenckie

Czwartek, 19 kwietnia, 2018, #NGO, #Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/DCA/2018 w ramach Projektu „Dąbrowskie Centrum Asystenckie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

1. Zamawiający;

Fundacja Imago
ul. Hallera 123, 53-201 Wrocław NIP: 897-175-16-29

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 2880 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 960 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Zabrzańskie Centrum Asystenckie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością (ON), zamieszkałych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. Przewidziane jest zaangażowanie 3 asystentów na okres od  maja 2018 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r.

Zakres czynności świadczonych przez  Asystentów/ki:

Zakres czynności będzie uzależniony od rodzaju i stopnia niepełnosprawności klienta i dotyczyć będzie świadczenia usług wsparcia (obszar podstawowy w ramach usług asystenckich), takich jak:

 • w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania (np. na zajęcia rehabilitacyjne, placówki kultury),
 • w nauce orientacji przestrzennej (m.in. osoby poruszające się na wózkach, osoby niewidome bądź niedowidzące),
 • w komunikowaniu się z otoczeniem (m.in. osoby z zaburzeniami aparatu mowy),
 • w utrzymaniu kontaktów społecznych i wspólnego spędzania czasu (pomoc w organizacji spotkań, zajęć dodatkowych, czasu wolnego). Poza ww. zakresem czynności mogą pojawić się potrzeby indywidualne zgłaszane przez osobę z  niepełnosprawnością, takie jak: 
 • wsparcie w aktywizacji edukacyjnej (np. pomoc podczas zajęć pozaszkolnych),
 • wsparcie w aktywizacji zawodowej (np. pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia). Klienci niesamodzielni mogą zgłaszać zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Procedura zapytania ofertowego prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania i zasady jawności, obowiązujących w projektach współfinansowanych ze środków publicznych. Istnieje możliwość składania ofert częściowych.

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który jest osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej lub jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, przy czym przedmiot zamówienia musi być świadczony osobiście. Oferent musi przedstawić swoją dyspozycyjność w opisywanym poniżej tygodniowym przedziale czasu.

 

3. Termin i miejsce realizacji zamówienia
Ww. usługi realizowane będą od maja 2018 r. i nie dłużej niż do 31 grudnia 2018 r. zarówno w miejscu zamieszkania ON jak i w lokalnym środowisku, miejscu nauki na terenie województwa śląskiego. Usługi realizowane będą zgodnie z bieżącymi potrzebami ON oraz zapisami indywidualnych kontraktów z uczestnikami projektu. Zakres zaangażowania: głównie dni robocze w godz. 8-20, w wyjątkowych sytuacjach również w soboty i niedziele, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce realizacji usługi ani w trakcie jej trwania.

 

4. Sposób przygotowania oferty

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

1. podpisany załącznik nr 1 Formularz oferty obejmujący dodatkowo oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym, spełnienia wymagań zwartych w niniejszym zapytaniu oraz deklarowanej dyspozycyjności czasowej w projekcie.

2. podpisane CV i ewentualnie list motywacyjny

3. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie (przedstawiane na rozmowie rekrutacyjnej).

 1.  Kryteria oceny ofert

Zostanie przeprowadzona ocena trzyetapowa: formalna, merytoryczna i ocena oferty cenowej  złożonych ofert:

 1.  Na ocenę formalną składają się następujące elementy:
 1. Oferta została złożona na wzorze dokumentu załączonego do oferty (zał. nr 1),
 2. Oferent nie posiada powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym
 3. Oferta została złożona w terminie,
 4. Oferta została złożona z kompletem wymaganych załączników tj. CV zawierającym klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z dalszymi zmianami)” oraz listem motywacyjnym.

Wszystkie złożone oferty zostaną ocenione na zasadzie SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Zostanie sporządzona lista osób, które zostaną zakwalifikowane do dalszej części weryfikacji. Powyższa ocena formalna stanowi kryterium dostępu do dalszych etapów postępowania.

 1. Na ocenę merytoryczną składają się następujące elementy:

Analiza dokumentów aplikacyjnych (CV i/lub listu motywacyjnego) oraz rozmowa rekrutacyjna. Na rozmowy rekrutacyjne kandydaci zobowiązani są do przyniesienia dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje, m.in.:

 1. wykształcenie kierunkowe (m.in. pedagogika specjalna, psychologia, terapia zajęciowa i inne kierunkowe),
 2. zakończone szkolenia/kursy z zakresu wsparcia osób z  niepełnosprawnością,
 3. doświadczenie zawodowe dotyczące pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Planowany termin obowiązkowych rozmów to 10.05.2017r., w godz. 13.00 – 18.00
w biurze projektu w Dąbrowie Górniczej , przy ul. Sienkiewicza 6a

 

 1. Ocena oferty cenowej

Weryfikacja będzie polegała na sprawdzeniu czy wartość poszczególnych ofert nie przekracza kwoty środków (ceny jednostkowej usługi asystenckiej w budżecie projektu) przeznaczonych na cel sformułowany w zapytaniu (przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny w przypadku, gdy cena najkorzystniejszych ofert przewyższa kwotę budżetową). Po tym etapie zostanie utworzona ostateczna lista maksymalnie 3 osób, które zostaną zatrudnione w projekcie (umowa cywilno-prawna) oraz 3 – osobowa lista rezerwowa.Termin realizacji umowy: maj 2018r. do maksymalnie 31.12.2018r.

 

 Kryteria oceny i waga punktowa oferty merytorycznej:

 

Rozmowa rekrutacyjna kandydata na AON
 Waga oceny 80%-max 80 pkt.

 

Arkusz oceny kandydata (Załącznik nr 2) to narzędzie, w którym zastosowano następującą punktację:

Max ilość pkt – 300 pkt., co odpowiada max. 80 pkt. w wadze niniejszego kryterium.

 

 1. Waga punktowa oferty cenowej:  20% – 20 pkt.

Ocena ofert będzie dokonana według następującego wzoru:

Cena brutto oceny najniższej
--------------------------------------- x 20 pkt.
cena brutto oferty ocenianej

Oferenci, którzy zaproponują cenę najniższą otrzymają największą liczbę punktów. W toku oceny oferty Zamawiający może żądać od kandydata/tki wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


Maksymalna, łączna ilość punktów jaką może uzyskać kandydat/tka =  100 pkt.
Na zakończenie procesu rekrutacji powstanie lista rankingowa z maksymalnie 3 kandydatów z najwyższą, łączną oceną oraz lista rezerwowa z 2 osobami.

 

7. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O przyjęciu lub odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadomi kandydatów/tki e-mailem. Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa, ponadto jeśli jej treść nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego, jeśli zostanie złożona po terminie, jeśli będzie zawierała rażąco niską cenę lub rażąco wysoką cenę, albo jeśli kandydat/tka nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

 

O terminie i dacie zawarcia umowy Zamawiający poinformuje mailem lub telefonicznie.

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela:
 

Joanna Świst 791 416 478 dostępny poniedziałek, środa i piątek w godz. 12:00-15:00 lub mailowo: joanna.swist@fundacjaimago.pl

                

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wykonawcy wyłonionemu w niniejszym trybie zasady konkurencyjności zamówień publicznych uzupełniających w zakresie przedmiotowej usługi Asystentów Osób Niepełnosprawnych w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie podstawowej zawartej z Wykonawcą. W takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności, zgodnie z wytycznymi dla realizacji projektów ze środków RPO WSL 2014-2020.