PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Odbyła się kolejna Rada

Czwartek, 12 października, 2017, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 10 października 2017 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było przedstawienie informacji z przebiegu konsultacji oraz prac nad  „Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady:  Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus- Oberc – Stowarzyszenie SOMA/ DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,  Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP i przedstawicielka WOP Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike omówiła proces konsultacji oraz przygotowania projektu "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Proces przygotowania i konsultowania programu odbywał się zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. przebiegał w III etapach: zbieranie danych, konsultacje społeczne oraz konsultacje projektu. W ramach I etapu konsultacji skierowano pisemne zapytanie do podmiotów pozarządowych z rejestrów urzędu gminy. Przedłożone propozycje upubliczniono na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a następnie listownie skierowano zaproszenie na spotkania branżowe wraz z załączonymi propozycjami form współpracy i zadań sformułowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego. Na tym etapie wypracowano przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej rekomendacje dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków (spotkania z przedstawicielami DFOP: 18 i 25 lipca 2017 r.; spotkania z pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: 11 lipca 2017 r.). Na kolejnym etapie upubliczniono wypracowane dokumenty, zorganizowano spotkanie robocze z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur (11 września 2017 r.) oraz odbyły się spotkania branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (28 i 29 sierpnia oraz 1, 6 i 7 września 2017 r.).  W ramach II etapu zorganizowano także tradycyjnie konsultacje branżowe (12, 13, 14, 19, 20, 21 i 22 września). Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Informacje z przebiegu konsultacji zostały opublikowane 3 października r. na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz przesłane drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu niniejszego Programu. W ramach III etapu konsultacji projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl. Informacja o upublicznieniu projektu Programu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Projekt drogą elektroniczną trafił do podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim, był dostępny w wersji papierowej w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.

 

Po przedstawieniu procesu Magdalena Mike przeszła do zapoznania zebranych z projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Po wysłuchaniu propozycji form współpracy, zadań priorytetowych oraz wskaźników pomiaru rezultatów członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. Rada podjęła Uchwałę nr 4/RDPPMDG/2017 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” o treści przygotowanej zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. (głosowało 8 osób: 8 osób za, 0 osób przeciw, 0 wstrzymało się od głosu).

 

Na tym spotkanie zakończono.