PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Wyborcze DFOP za nami

Czwartek, 12 października, 2017, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 10 października  2017 r. w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP,  Stowarzyszenie CIVITAS, CEE „Ziemia i MY”, Stowarzyszenie Linia, Fundacja Godne Życie, TPDG, TPD, PKPS, Fundacja na rzecz edukacji, profilaktyki i psychoterapii „Droga”, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON, PTK, Stowarzyszenie Diabetyków, Inicjatywa Dąbrowska, Stowarzyszenie Aktywny Rozwój, KGW w Łęce, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ChSD, PZN, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, PZERiI, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie „SOMA”, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy Razem, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB, OSP Tucznawa, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Spółdzielni Socjalnej Reakcja, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna Vendo, KS Capoeira, Formacja Dąbrowska, Stowarzyszenie Sztuk Walki, Technik i Taktyki Interwencji, ASTMOODDECH, OSP Trzebiesławice, OSP Ujejsce, Grupa Plastyczna Dąbrowa, Stowarzyszenie Kocia Przystań, Fajna Spółdzielnia Socjalna, Stowarzyszni Projekt DG, Stowarzyszenie MOTOSERCE, OSP Ząbkowice – Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza oraz przedstawiciele Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Aleksandra Nadolna, Kaja Jagodzińska i Magdalena Mike.

 

W pierwszym punkcie Magdalena Mike omówiła proces konsultacji oraz przygotowania projektu "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018". Proces przygotowania i konsultowania programu odbywał się zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. przebiegał w III etapach: zbieranie danych, konsultacje społeczne oraz konsultacje projektu. W ramach I etapu konsultacji skierowano pisemne zapytanie do podmiotów pozarządowych z rejestrów urzędu gminy. Przedłożone propozycje upubliczniono na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a następnie listownie skierowano zaproszenie na spotkania branżowe wraz z załączonymi propozycjami form współpracy i zadań sformułowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego. Na tym etapie wypracowano przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej rekomendacje dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2018 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków (spotkania z przedstawicielami DFOP: 18 lipca 2017 r.; spotkania z pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: 11 lipca 2017 r.). Na kolejnym etapie upubliczniono wypracowane dokumenty, zorganizowano spotkanie robocze z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur (11 września 2017 r.) oraz odbyły się spotkania branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (28 i 29 sierpnia oraz 1, 6 i 7 września 2017 r.).  W ramach II etapu zorganizowano także tradycyjnie konsultacje branżowe (12, 13, 14, 19, 20, 21 i 22 września). Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Informacje z przebiegu konsultacji zostały opublikowane 3 października r. na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz przesłane drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu niniejszego Programu. W ramach III etapu konsultacji projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl. Informacja o upublicznieniu projektu Programu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Projekt drogą elektroniczną trafił do podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim, był dostępny w wersji papierowej w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej.

 

Po przedstawieniu procesu Magdalena Mike przeszła do zapoznania zebranych z projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”. Po wysłuchaniu propozycji form współpracy, zadań priorytetowych oraz wskaźników pomiaru rezultatów członkowie DFOP rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. Magdalena Mike zapoznała również członków DFOP  z zapisami w/w ustawy, z której wynika, iż zadania z zakresu zdrowia publicznego (obejmujące m.in.: promocję zdrowia, profilaktykę chorób, działania w zakresie aktywności fizycznej) nie mogą być zlecane organizacjom pozarządowym ani w myśl przepisów o zamówieniach publicznych ani przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym DFOP podjął Uchwałę nr 3/2017 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” o treści przygotowanej zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1771.2017 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 28.06.2017 r. (głosowało 54 organizacji: 49 za, 0 przeciw, 5 wstrzymało się od głosu). 

 

Po części merytorycznej spotkania odbyły się Wybory do Prezydium DFOP. Zebrani zadecydowali, iż głosowanie będzie tajne, a jedna organizacja może oddać swój głos na nie więcej niż 5 osób. Powołana została komisja skrutacyjna w składzie: Ewa Gayczak (CEE Ziemia i My,  Barbara Tometczak (St. Diabetyków), Karolina Tkaczyk (OSP Trzebiesławice). Głosowało 54 spośród 98 członków DFOP. Poszczególni Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Łukasz Baruch (40 głosów), Teresa Bober (5 głosów), Alicja Kowalska (16 głosów), Łukasz Kolber (41 głosów), Tomasz Pełka (11 głosów), Jacek Różycki (14 głosów), Piotr Seremet (30 głosów), Grzegorz Widera (5 głosów), Agnieszka Zagrodnik (35 głosów), Bogdan Zandecki (8 głosów), Renata Zaremba (25 głosów).

 

Do prezydium wybrani zostali: Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat,  Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie, Piotr Seremet – Stowarzyszenie Aktywna Dąbrowa Agnieszka Zagrodnik – Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej oraz Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem. Zgodnie z Regulaminem DFOP prezydium ze swego grona wybrało: przewodniczącego – Łukasz Kolber, wiceprzewodniczącego -  Piotr Seremet, sekretarza – Renata Zaremba oraz członków:  Agnieszka Zagrodnik i Łukasz Baruch.

 

Na tym spotkanie zakończono.