PoWtŚrCzPtSoNd
010203 040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Odbyła się XII Rada

Czwartek, 3 listopada, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 25 października 2016 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania było m.in. przedstawienie informacji z przebiegu konsultacji oraz prac nad  „Programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”, przedstawienie projektów Rocznego programu współpracy oraz zasad  zasad naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do zasiadania w komisjach konkursowych w ramach oceny ofert konkursowych na rok 2017.

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – I Z-ca Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Naczelnik Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Ewa Filus- Oberc – Stowarzyszenie SOMA/ DFOP, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP,  Joanna Mizera- Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej,  Jacek Różycki – PTK/DFOP, Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat/DFOP oraz Stanisław Kowalski – mieszkaniec i przedstawicielka WOP Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym program posiedzenia Rady Pożytku Publicznego. Następnie Z-ca Naczelnika WOP Magdalena Mike przedstawiła zebranym informację z przebiegu konsultacji oraz prac na projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Proces przygotowania i konsultowania programu odbywał się zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. przebiegał w III etapach: zbieranie danych, konsultacje społeczne oraz konsultacje projektu. W ramach I etapu konsultacji skierowano pisemne zapytanie do podmiotów pozarządowych z rejestrów urzędu gminy. Przedłożone propozycje upubliczniono w dniu na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a następnie listownie skierowano zaproszenie na spotkania branżowe wraz z załączonymi propozycjami form współpracy i zadań sformułowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego.  Informacje o prowadzonych konsultacjach ukazały się również w lokalnych mediach. Na tym etapie wypracowano przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej rekomendacje dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków (spotkania z przedstawicielami DFOP: 5,12 i 19 lipca 2016 r.; spotkania  z pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: 4 i 11 lipca 2016r.). Na kolejnym etapie upubliczniono wypracowane dokumenty, zorganizowano spotkanie robocze z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur (9 września 2016 r.) oraz odbyły się spotkania branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (17,24,25,30 i 31 sierpnia 2016 r.).  W ramach II etapu zorganizowano także tradycyjnie konsultacje branżowe (12,13,14,15,19,20 i 21 września). Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. W spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów/Biur łącznie udział wzięło 37 (raz policzalnych) organizacji, łącznie 76 osób. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Informacje z przebiegu konsultacji zostały opublikowane 6 października r. na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz przesłane drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu niniejszego Programu. W ramach III etapu konsultacji projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl. Informacja o upublicznieniu projektu Programu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Projekt drogą elektroniczną trafił do podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim, był dostępny w wersji papierowej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej oraz w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Po przedstawieniu procesu Magdalena Mike przeszła do zapoznania zebranych z projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Po wysłuchaniu propozycji form współpracy, zadań priorytetowych oraz wskaźników pomiaru rezultatów członkowie Rady rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. W kontekście przedstawionych zadań priorytetowych I Z-ca Prezydenta Miasta Marcin Bazylak zaproponował rozpoczęcie prac nad procesem dalszego zlecania prowadzenia świetlic środowiskowych funkcjonujących obecnie w strukturach PKZ organizacjom pozarządowym, w wyniku czego Rada podjęła Rekomendację nr 2/RDPPMDG/2016 w sprawie: zlecenia prowadzenia świetlic środowiskowych funkcjonujących w strukturach PKZ organizacjom pozarządowym. Dalsza część dyskusji nad Programem współpracy prowadzona była w kontekście wejścia w życie przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym. Naczelnik WZA Joanna Mizera zapoznała Członków Rady z zapisami w/w ustawy, z której wynika iż zadania z zakresu zdrowia publicznego (obejmujące m.in.: promocję zdrowia, profilaktykę chorób, działania w zakresie aktywności fizycznej) nie mogą być zlecane organizacjom pozarządowym ani w myśl przepisów o zamówieniach publicznych ani przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym RDPPMDG podjęła Uchwałę nr 5/RDPPMDG/2016 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” o treści przygotowanej zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. (głosowało 9 osób: 8 osób za, 0 osób przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu) oraz przyjęła Stanowisko nr 1/RDPPMDG/2016 w sprawie: powierzania realizacji zadań na mocy ustawy o zdrowiu publicznym a stosowania przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Następnie głos na posiedzeniu RDPPMDG zabrał mieszkaniec Stanisław Kowalski. Zapoznał zebranych z materiałami prasowymi oraz korespondencją dotyczącą sprawy prywatnej mieszkańca. Członkowie Rady jednoznacznie stwierdzili, iż nie są organem właściwym do rozpatrzenia sprawy. Przewodnicząca Jadwiga Kowalik zarządziła 10 minutową przerwę w posiedzeniu Rady.

 

W kolejnym punkcie spotkania Magdalena Mike zapoznała Członków Rady z projektem Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w sprawie:  naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt został przez RDPPMDG zaopiniowany pozytywnie (Uchwała nr 6/RDPPMDG/2016 - głosowało 9 osób: 9 osób za, 0 osób przeciw, 0 osób wstrzymało się od głosu).

 

W dalszej części poruszono bieżące kwestie związane z działalnością na rzecz podmiotów społecznych – ofertę Centrum Aktywności Obywatelskiej, wyjazdowe posiedzenie DFOP oraz spotkania nt. Społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Na tym spotkanie zakończono.