PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728 2930
31

Udostępnij:

Kolejne Walne DFOP za nami

Piątek, 28 października, 2016, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 25 października 2016 r. w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP , CEE „Ziemia i MY”, Stowarzyszenie LINIA, Fundacja Godne Życie, TPDG, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, PKPS, PTTK, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, Stowarzyszenie NEURON, PTK, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, ChsD, Stowarzyszenie Razem do Celu,  Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Będzińskie Stowarzyszenie Amazonek, Stowarzyszenie SOMA, St. MOD, Fundacja Wygrajmy Razem,  Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Spółdzielni Socjalnej Reakcja, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie BUDOSTAL-4, Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna VENDO, Fundacja Przystań, Stowarzyszenia Formacja Dąbrowska, Stowarzyszenie Astomooddech, Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza oraz przedstawiciele Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike i Aleksandra Nadolna.

 

Posiedzenie otworzył Łukasz Kolber, przedstawił zebranym program posiedzenia DFOP.

 

W części wprowadzającej nastąpiła także prezentacja organizacji, które zgłosiły akces do DFOP. Przedstawiciele Stowarzyszenie Astomooddech i Stowarzyszenie Dąb – Grupa Przyrodnicza omówili działalność podmiotów, po czym NGO jednogłośnie opowiedziały się za jej przystąpieniem do Forum.

 

Następnie Jadwiga Kowalik zapoznała zebranych z informacją dotyczącą przebiegu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w dniu 25 października 2016 r., na którym omówiono kwestie przyjęcia projektu Programu współpracy gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017 oraz zasad powoływania członków komisji konkursowych.

 

W kolejnym punkcie Magdalena Mike omówiła proces konsultacji oraz przygotowania projektu "Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017". Proces przygotowania i konsultowania programu odbywał się zgodnie z Zarządzeniem  Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. przebiegał w III etapach: zbieranie danych, konsultacje społeczne oraz konsultacje projektu. W ramach I etapu konsultacji skierowano pisemne zapytanie do podmiotów pozarządowych z rejestrów urzędu gminy. Przedłożone propozycje upubliczniono w dniu na portalu dąbrowskich organizacji pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, a następnie listownie skierowano zaproszenie na spotkania branżowe wraz z załączonymi propozycjami form współpracy i zadań sformułowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego.  Informacje o prowadzonych konsultacjach ukazały się również w lokalnych mediach. Na tym etapie wypracowano przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego  w Dąbrowie Górniczej rekomendacje dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków (spotkania z przedstawicielami DFOP: 5,12 i 19 lipca 2016 r.; spotkania  z pracownikami Wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: 4 i 11 lipca 2016r.). Na kolejnym etapie upubliczniono wypracowane dokumenty, zorganizowano spotkanie robocze z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur (9 września 2016 r.) oraz odbyły się spotkania branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (17, 24, 25, 30 i 31 sierpnia 2016 r.).  W ramach II etapu zorganizowano także tradycyjnie konsultacje branżowe (12, 13, 14, 15, 19, 20 i 21 września). Podczas spotkań wykorzystano zebrane dane od organizacji i strony samorządowej. W spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych Wydziałów/Biur łącznie udział wzięło 37 (raz policzalnych) organizacji, łącznie 76 osób. Na spotkaniach omawiano formy współpracy oraz poszczególne propozycje zapisów zadań priorytetowych. Informacje z przebiegu konsultacji zostały opublikowane 6 października r. na Portalu Dąbrowskich Organizacji Pozarządowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz przesłane drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym. Tak przygotowany zestaw form współpracy i zadań trafił do projektu niniejszego Programu. W ramach III etapu konsultacji projekt Programu został opublikowany na stronach internetowych www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz www.bip.dabrowa-gornicza.pl. Informacja o upublicznieniu projektu Programu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej. Projekt drogą elektroniczną trafił do podmiotów współpracujących z Urzędem Miejskim, był dostępny w wersji papierowej w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej oraz w siedzibie Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

Po przedstawieniu procesu Magdalena Mike przeszła do zapoznania zebranych z projektem „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Po wysłuchaniu propozycji form współpracy, zadań priorytetowych oraz wskaźników pomiaru rezultatów członkowie DFOP rozpoczęli dyskusję nad całością dokumentu. Następnie Magdalena Mike zapoznała Członków DFOP  z zapisami w/w ustawy, z której wynika iż zadania z zakresu zdrowia publicznego (obejmujące m.in.: promocję zdrowia, profilaktykę chorób, działania w zakresie aktywności fizycznej) nie mogą być zlecane organizacjom pozarządowym ani w myśl przepisów o zamówieniach publicznych ani przepisów o prowadzeniu działalności pożytku publicznego na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych, o których mowa w rozdziale 2 działu II ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym DFOP podjął Uchwałę nr 5/2016 w sprawie: zaopiniowania projektu „Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” o treści przygotowanej zgodnie z  Zarządzeniem Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. (głosowało 36 organizacji: 34 za, 2 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

 

Następnie Łukasz Kolber omówił propozycje zmian w Regulaminie DFOP po czym rozpoczęła się dyskusja na ten temat. Zebrani podjęli Uchwałę nr 6/2016 w sprawie: przyjęcia nowego regulaminu Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (głosowało 36 organizacji: 36 za, 0 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu).

 

Kolejnym punktem spotkania był wybór członków Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych do Komitetu Rewitalizacji Miasta Dąbrowa Górnicza POR CENTRUM. Wybrany został: Łukasz Kolber (Fundacja Godne Życie) - Uchwała Nr 7/2016 Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych (głosowało 36 organizacji: 36 za, 0 przeciw, nikt  nie wstrzymał się od głosu).

 

W ostatnim punkcie spotkania nastąpiło omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

W wolnych wnioskach organizacje przestawiły swoje plany na miesiące listopad-grudzień, a Magdalena Mike ofertę CAO oraz informacje dotyczące wyjazdowego posiedzenia DFOP.

 

Na tym obrady zakończono.