PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
1718192021 2223
24252627282930
31

Udostępnij:

Konkurs MSiT

Piątek, 21 października, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r.

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

 

Priorytety dotyczące zadań z zakresu turystyki:

 1. Renowacja szlaków turystycznych na terenie Polski
 • zadanie nie obejmuje wytyczania nowych szlaków, jedynie konserwację już istniejących na terenie Polski;
 • zadanie wymagać będzie pozyskania niezbędnych zgód i pozwoleń na prace renowacyjne, których dołączenie będzie wymagane przy rozliczeniu projektu;
 • termin realizacji zadania od 1 marca do 31 października 2017 roku.
 1. Opracowanie i przeprowadzenie kampanii społecznych dotyczących bezpiecznego wypoczynku
 • zadanie obejmuje m.in. opracowanie planu działań, przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, aplikacje mobilne oraz działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów informacyjnych; oferta musi określać liczbę
  i charakterystykę odbiorców (np. dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
 • termin realizacji zadania od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
 1. Budowa i upowszechnianie sieci turystycznych marek terytorialnych
 • zadanie obejmuje m.in. opracowanie strategii sieci turystycznych marek terytorialnych wraz z działaniami promocyjnymi; zadanie powinno być zgodne z innymi dokumentami strategicznymi związanymi z rozwojem turystyki w regionie;
 • termin realizacji zadania od 1 marca do 30 listopada 2017 roku.

 

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25). Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.msit.gov.pl/turystyka.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.11.2016 roku w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego).

 

Oferta, która wpłynie po ww. terminie zostanie odrzucana ze względów formalnych.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

Źródło: ngo.pl