PoWtŚrCzPtSoNd
01 020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Poniedziałek, 1 sierpnia, 2016, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz programu wieloletniego. W okresie od 27 czerwca do 18 lipca pracownicy Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2017 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków. Równolegle do spotkań grupy branżowej złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych spotykali się przedstawiciele wydziałów współpracujących finansowo z podmiotami III sektora.

 

W tym roku prace zintensyfikowano ze względu na sygnalizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań              

                                                                          

W efekcie otrzymano 145 propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2017 oraz 11 obszarów tematycznych, w których Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej deklarują chęć zlecenia realizacji zadań podmiotom społecznym.

Propozycje zadań organizacji pozarządowych

Propozycje zadań Wydziałów

Propozycje zadań Wydziałów - stan na 4 sierpnia

Propozycje zadań Wydziałów - stan na 12 sierpnia

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

Wykaz proponowanych form współpracy

Wykaz proponowanych form współpracy z podziałem na Wydziały

 

W lipcu 2016 r. trzykrotnie spotkała się także grupa branżowa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji. W pracach grupy brali udział przedstawiciele: Dąbrowskiego Stowarzyszenia Rodzin w Kryzysie, Polskiego Stowarzyszenia Diabytków, Stowarzyszenia Przedsiębiorców Zagłębia, Stowarzyszenia Razem Głośniej, Klubu BLOK, Stowarzyszenia Krokus, Fundacji „Przystań”, Stowarzyszenia Nowa Nadzieja, Stowarzyszenia Sztuk Walki, Technik i Interwencji, Caritas Diecezji Sosnowieckiej, PKPS, Stowarzyszenia Pogoria Biega, Stowarzyszenia Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Formacji Dąbrowskiej, Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, Forum Terenów Zielonych, Stowarzyszenia Miejska Orkiestra Dęta, Stowarzyszenia CIVITAS, TSO Muszkiet, Fundacji Pro Salute, Fundacji „Wygrajmy Razem”, Fundacji Godne Życie, Stowarzyszenia NEURON, Spółdzielni Socjalnej GreenGo, Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, CKiM Dialog, Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Centrum Sportów Walki Fight Boxing, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Małolat, Stowarzyszenia Dar Serca, Towarzystwa ASTMOODDECH, Fundacji InCorpore, PTTK oraz Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Spotkania (5, 12 i 19 lipca) poświęcone były m.in. zasadom naboru przedstawicieli NGO z wolnego naboru do prac w komisjach oraz godzinom pracy komisji konkursowych, trybowi prac komisji, karcie oceny projektów.

Grupa przedstawiła propozycję zmian w karcie oceny projektów, które spowodowane były m.in. koniecznością dostosowania obowiązujących w Dąbrowie Górniczej i wypracowanych na przestrzeni ostatnich lat zasad do zamieszczonych w Rządowym Centrum Legislacji propozycji wzorów ofert, umowy i sprawozdania.

Propozycja  karty oceny na rok 2017

 

 Organizacje pracujące w DFOP i przedstawiciele Urzędu rekomendowali również następujące kwestie:

  • Stworzenie zarówno rocznego, jak i wieloletniego programu współpracy
  • Wprowadzenie generatora pozwalającego na składanie i rozliczanie ofert
  • Wprowadzenie zapisu, iż zgłaszane przez podmioty społeczne zadania mogą być finansowane wyłącznie z jednego obszaru tematycznego
  • Odejście od konieczności przedstawiania dowodów księgowych (kserokopii) na etapie składania sprawozdania z realizacji zadania
  • Wprowadzenia procedury dotyczącej kontroli (zarówno merytorycznej , jak i finansowej) dotacji
  • Utrzymania konieczności wniesienia przez potencjalnych realizatorów min. 5 % wkładu własnego w postaci finansowej bądź niefinansowej
  • Możliwość wykazania wkładu rzeczowego jako wkładu niefinansowego.

Obie strony opowiedziały się także, że zachowaniem obowiązujących obecnie zasad pracy komisji konkursowych oraz  naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do prac w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone w konkursie na dofinansowanie projektów w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 

Koniec pierwszego etapu to początek kolejnego, w którym czekają na organizacje pozarządowe i wydziały następujące działania: spotkania robocze, konsultacje branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami Wydziałów.

Już dziś warto zapoznać się z ich harmonogramem, by dobrze przygotować się do spotkań.

Harmonogram konsultacji branżowych

Harmonogram grup branżowych DFOP

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordynuje Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerami telefonów 668 573 952 oraz 602502478 lub inkubator.dg@gmail.com.

Całość prac związanych z przygotowaniem zasad współpracy na rok 2017 reguluje Zarządzenie Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Programu wieloletniego.