PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
2021 2223242526
27282930

Udostępnij:

Przygotuj z nami roczny program współpracy

Wtorek, 21 czerwca, 2016, #Współpraca z miastem, #NGO, #Aktualności

Zgodnie z wieloletnią tradycją, w imieniu Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zapraszamy Państwa do pracy nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 oraz Programem wieloletniem.

20 czerwca br. Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza Pan Zbigniew Podraza wydał Zarządzenie (Zarządzenie Nr 1033.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 20.06.2016 r.) regulujące kwestię opracowania i konsultacji w/w dokumentów. Program współpracy jest niezwykle ważny nie tylko dla przedstawicieli III sektora, ale i dla urzędu. Dokument reguluje normy współpracy gminy i organizacji pozarządowych, tworzy ramy odniesienia i nakreśla kierunki działania, stąd też powinien być przygotowany wspólnie przez obie strony.

W związku z powyższym zachęcamy członków, wolontariuszy, pracowników i współpracujących z podmiotami III sektora do czynnego włączenia się w prace nad ich opracowaniem poprzez przekazanie uwag do obowiązujących w roku 2016 programów, wskazanie propozycji, które powinny znaleźć się w zapisach dotyczących roku 2017 oraz do udziału w konsultacjach projektów dokumentów podczas spotkań branżowych.

 

Harmonogram prac nad programem wygląda następująco:

ETAP I – ZBIERANIE DANYCH

 

1.1.Zebranie informacji nt. planowanych w roku 2017 form współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok.

 • Termin: do 18 lipca

 • Forma: pisemna,

 • Odpowiedzialny: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,

 • Przygotowanie informacji: komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

  1.2 Zebranie informacji nt. zadań planowanych do zlecenia w roku 2017 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok.

 • Termin: do 18 lipca

 • Forma: pisemna,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Przygotowanie informacji: zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,
  w szczególności: Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Wydział Ekologii i Rolnictwa, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

1.3.Zebranie informacji od organizacji pozarządowych nt. planowanych przez nie zadań
do realizacji w roku 2017 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok; zawiadomienie o spotkaniach branżowych.

 • Termin: do 18 lipca

 • Forma: pisemna,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe zrzeszone w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.


1.4. Zebranie uwag do obecnie obowiązującego Programu współpracy dotyczących: form współpracy i katalogu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w roku 2017 oraz planowanych przez organizacje do realizacji zadań
w 2017 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok.

 • Termin: do 18 lipca

 • Forma: ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag przez zainteresowane podmioty
  na portalach internetowych miasta, zawiadomienia poprzez: pocztę elektroniczną, informację na tablicy ogłoszeń Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz
  w miarę możliwości informacje w lokalnej prasie,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe.

 

1.5. Wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r.
z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 • Termin: do 30 lipca

 • Forma: spotkania grupy DFOP ds. dotacji – panel dyskusyjny,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Przygotowanie informacji: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, rekomendacje Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.


  1.6. Analiza zebranych informacji i przygotowanie:

 • Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2017 r.,

 1. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok.

 2. Listy form współpracy na rok 2017,

 3. Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 • Termin: do 20 sierpnia

 • Forma: pisemna oraz elektroniczna,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Przygotowanie informacji: Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przy współpracy z merytorycznymi wydziałami/biurami.

 

ETAP II – KONSULTACJE BRANŻOWE
2.1. Upublicznienie wypracowanych dokumentów:

 1. Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2017 r.,
  z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż jeden rok

 2. Listy form współpracy na rok 2017,

 3. Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków,

 • Termin: do 20 sierpnia

 • Forma: Informacje na portalach internetowych miasta, zawiadomienia poprzez: pocztę elektroniczną, informację na tablicy ogłoszeń Centrum Aktywności Obywatelskiej oraz w miarę możliwości informacje w lokalnej prasie.

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

2.2. Organizacja spotkania roboczego z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur
w celu przedstawienia zasad konsultacji oraz ustalenia terminów, tzw. konsultacji branżowych.

 • Termin: do 9 września

 • Forma: spotkanie,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Udział: Naczelnicy/Kierownicy merytorycznych wydziałów/biur zlecających zadania organizacjom pozarządowym.

2.3. Organizacja spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 • Termin: od 20 sierpnia do 9 września

 • Forma: spotkanie,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

 • Udział: przedstawiciele organizacji pozarządowych.

  2.4. Organizacja konsultacji branżowych w następujących obszarach: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Pomocy społecznej, Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Oświaty i wychowania, Kultury i sztuki, Upowszechniania
  i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji, Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, Rewitalizacji i rozwoju miasta, Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego oraz ewentualnych dodatkowych, które pojawią się wyniku realizacji I ETAPU prac nad projektem.

 • Termin: od 12 września do 23 września

 • Forma: Konsultacje w ramach określonych obszarów rozpoczną się o godzinie 16.00
  w Centrum Aktywności Obywatelskiej wg następującego schematu:

 • Przedstawienie przez Naczelnika/Kierownika Wydziału/Biura proponowanych zadań
  do zlecania w drodze otwartego konkursu w roku 2017, z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż jeden rok.

 • Dyskusja,

 • Przedstawienie przez Pracowników Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Listy form współpracy na rok 2017; Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2017 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków,

 • Dyskusja,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1

 • Udział: Naczelnicy/Kierownicy merytorycznych Wydziałów/Biur zlecających zadania organizacjom pozarządowym.

 • Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta
  Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy

  12 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  13 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Oświata i wychowanie
  14 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
  15 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Kultura i sztuka

 • Obszar: Promocja miasta
  19 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa
  i ochrony ludności

  20 września 2016r. od godz. 16.00


   

 • Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień

 • Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • Obszar: Pomoc społeczna
  21 września 2016r. od godz. 16.00


   

2.5. Analiza wyników konsultacji, sporządzenie na ich podstawie całości projektu Programu oraz jego upublicznienie.

 • Termin: do 7 października

 • Forma: upublicznienie wyników konsultacji poprzez portal www.ngo.dabrowa-gornicza.pl oraz pocztę elektroniczną,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1.

 

 

ETAP III – KONSULTACJE PROJEKTU

3.1. Konsultacje całości projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 i projektu Programu wieloletniego w trybie Uchwały Nr LV/967/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie: sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Termin: do 21 października

 • Forma: ogłoszenie o zbieraniu uwag na stronach internetowych Urzędu Miejskiego oraz
  w miarę możliwości informacja w lokalnej prasie,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1.

3.2. Zaopiniowanie projektów uchwał: Rocznego i Wieloletniego Programu przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych.

 • Termin: do 24 października

 • Forma: spotkanie,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1.

 

3.3. Przygotowanie projektów uchwał o przyjęciu Rocznego i Wieloletniego Programu oraz ich przedłożenie do Biura Rady Miejskiej.

 • Termin: do 10 listopada,

 • Forma: procedura,

 • Odpowiedzialny: ad 1.1,

Planowany termin przedstawienia Programu Radzie Miejskiej: 23 listopada 2016 r.

 

Poniżej znajdują się tabele dotyczące zgłaszania propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2017 oraz uwag do zapisów w programach aktualnie obowiązujących, które po uzupełnieniu, należy przesłać do Centrum Aktywności Obywatelskiej Wydziału Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej mailowo na adres inkubator.dg@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza do dnia 18.07.2016r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z Centrum Aktywności Obywatelskiej pod numerami 668 573 952 oraz 602 502 478 bądź mailowo inkubator.dg@gmail.com. Liczymy na Państwa aktywność i udział w spotkaniach roboczych związanych z opracowaniem dokumentów.