PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
1819 2021222324
252627282930

Udostępnij:

Granty od Stowarzyszenia Odra-Niemen

Wtorek, 19 kwietnia, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Stowarzyszenie Odra-Niemen ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego: „Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską - 2016”. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską. Zadanie należy zrealizować nie później niż do 31 października 2016 r. Termin składania wniosków upływa 13 maja 2016 r.

 

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi:

230.000 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) złotych.

2. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen: www.odraniemen.org

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 października 2016 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ul. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:

"Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską - 2016”

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2016 r. Decyduje data nadania oferty – data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu:

Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen do dnia 17 czerwca 2016 r.

6. Spotkania informacyjne w sprawie konkursu

Stowarzyszenie Odra-Niemen zorganizuje spotkania informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert konkursowych.

Informacja o miejscu i terminach spotkań zostanie opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia.

 

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

 

Konkurs "Małe granty dla organizacji pozarządowych wzmacniających więzi i kontakty z Polską - 2016” jest współfinansowany w ramach konkursu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”.