PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930 31

Udostępnij:

Konkurs PO WER - Współpraca ponadnarodowa

Środa, 30 marca, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Centrum Projektów Europejskich, Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.03.00-IP.07-00-020/16 na rozszerzenia standardowych projektów (realizowanych również w ramach regionalnych programów operacyjnych) o komponent ponadnarodowy w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Termin składania ofert: 15 kwietnia.

 

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 23 marca 2016 r.

UWAGA: Zmiana zał. nr 3 Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 3a Wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe) oraz zał. nr 4 Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER i zał. nr 4a Wzoru porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach PO WER (kwoty ryczałtowe). Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 14 marca 2016 r.

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

 

Miejsce składania wniosków

Centrum Projektów Europejskich (CPE), ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (klatka „E”, III piętro), w godzinach pracy CPE, tj. od poniedziałku do piątku, od 8:15 do 16:15, z zastrzeżeniem że w dniu 15.04.2016 wnioski mogą być składane do godziny 12.00.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek składany jest:

a) w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA)

oraz

b) w formie papierowej wydrukowanej z aplikacji SOWA, w 2 egzemplarzach opatrzonych podpisem osoby uprawnionej / podpisami osób uprawionych do złożenia wniosku (oryginał oraz kopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

Wersja papierowa i elektroniczna wniosku wraz z załącznikami muszą być tożsame. Za tożsame uznaje się wnioski złożone wraz z załącznikami w wersji papierowej i elektronicznej

 

Na co i kto może składać wnioski? Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP PO WER, tj.:
- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
- administracja publiczna,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
- instytucje rynku pracy,
- instytucje pomocy i integracji społecznej,
- szkoły i placówki systemu oświaty,
- uczelnie,
- przedsiębiorstwa,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty ekonomii społecznej,
- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER, federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach czterech tematów:

1) Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
2) Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
3) Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
4) Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja obowiązująca)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących (wersja obowiązująca)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja archiwalna)

Kryteria wyboru projektów zostały określone w dziale V regulaminu konkursu (wersja dla niedowidzących) (wersja archiwalna)

 

Finanse Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 20 000 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej instytucji pośredniczącej: Konkurs