PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07 080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Kolejne Walne DFOP za nami

Poniedziałek, 7 marca, 2016, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 29  lutego 2016 r. w Centrum Aktywności Obywatelskiej w  Dąbrowie Górniczej odbyło się  Walnego Zgromadzenia Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych. Przedmiotem spotkania było zaopiniowanie zasad i trybu IV Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego, przedstawienie informacji nt. dotacji ze środków Urzędu Miejskiego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz przedstawienie zasad użytkowania lokali i sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP, Stowarzyszenie CIVITAS, CEE „Ziemia i my”, , Stowarzyszenie „Linia”, SIS, TPDG, TPD, PKPS, PTTK, Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, PZERiI, STKZD, Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Stowarzyszenie „SOMA”, Stowarzyszenia MOD, Fundacja „Wygrajmy Razem”, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Spółdzielni Socjalnej Reakcja, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Pogoria Biega, Stowarzyszenie Budostal 4 oraz przedstawicielki Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Magdalena Mike i  Agnieszka Sienkiewicz.

 

Posiedzenie otworzyła Jadwiga Kowalik, przedstawiła zebranym zarówno protokół z poprzedniego spotkania stacjonarnego zebrania DFOP, jak i program posiedzenia DFOP. Po wprowadzeniu do spotkania Jadwiga Kowalik zapoznała zebranych z rekomendacjami Rady Działalności Pożytku Publicznego dot.  projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok oraz pozytywnej rekomendacji dot. stanowiska Stowarzyszenia CIVITAS - brak konieczności dołączania załączników do sprawozdań końcowych z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu gminy Dąbrowa Górnicza.

 

Następnie Agnieszka Sienkiewicz, BOP, omówiła projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok. Agnieszka Sienkiewicz podkreśliła, iż prezentowany model jest efektem działań ewaluacyjnych prowadzonych w grudniu ubiegłego roku, jak również dwóch warsztatów: eksperskiego i z udziałem mieszkańców. W zaproponowanym projekcie uchwały zmianie uległy zasady dotyczące weryfikacji projektów zgłaszanych na terenach jednostek organizacyjnych miasta. Wszystkie pomysły mieszkańców związne z tymi miejscami będą obligatoryjnie konsultowane przez Radę Działaności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza. W procedurze utrzymane zostało wyłączenie obszarów ogólnomiejskich, które z uwagi na swoje przeznaczenie mają zostać objęte innymi procesami konsultacyjnymi. Dodany został również katalog projektów, które nie mogą być zgłaszane w ramach Budżetu Partycypacyjnego. W tegorocznej edycji również obowiązkowo będzie trzeba dołączyć mapkę z lokalizacją projektu oraz zgodę podmiotu posiadającego tytuł prawny do nieruchomości. Liczba dzielnic nie ulegnie zmianie (35). Tym nie mniej, na wniosek mieszkańców dzielnica Tworzeń zwiększyła swój zasięg. Nie zmienił się formularz składania projektów oraz sześciodniowy termin głosowania. Uwzględniono natomiast propozycję wprowadzenia progu frekwencyjnego przy głosowaniu. Do realizacji przejdą te projekty, które osiągnęły co najmniej 5% próg poparcia mieszkańców dzielnicy. 

 

Po wysłuchaniu prezentacji Agnieszki Sienkiewicz DFOP zaopiniował pozytywnie projekt Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na temat Budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza na 2017 rok (Uchwała nr 1/2016 z dnia 29  lutego 2016 r.).

 

Kolejnym punktem obrad był wybór 3 przedstawicieli DFOP do zespołu ds. opracowania Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej. Zebrani zaproponowali, aby Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych było reprezentowane podczas warsztatów przez społeczną część Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej (Uchwała nr 2/2016 z dnia 29  lutego 2016 r.).

 

W dalszej części posiedzenia Magdalena Mike, BOP, przedstawiła zebranym informacje nt. dotacji ze środków Urzędu Miejskiego dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (materiał w załączeniu). Zaprezentowała także członkom DFOP stanowisko Stowarzyszenia CIVITAS dotyczące załączników do sprawozdań końcowych z realizacji projektów dofinansowanych z budżetu gminy. W stanowisku organizacja postuluje, aby zrezygnować od 2017 r. z konieczności dołączania do sprawozdania kserokopii wszystkich dokumentów księgowych oraz list obecności, a jedynie oświadczenie, że są one dostępne na żądanie.

 

Natępnie Magdalena Mike zapoznała zebranych z propozycją rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

W kolejnym punkcie spotkania Magdalena Mike zapoznała zebranych z zasadami użytkowania pomieszczeń oraz sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej, zapraszając jednocześnie zebranych na sobotę z dąbrowskimi OPP (19 marca) i drzwi otwarte ngo (16 kwietnia).

 

Ostatnim merytorycznym punktem zebrania było omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.