PoWtŚrCzPtSoNd
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25 262728293031

Udostępnij:

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego

Poniedziałek, 25 stycznia, 2016, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Zarząd Wojewódtwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2016 r.

Cel konkursu:

 

Kształtowanie potrzeb kulturalnych mieszkańców regionu i aktywnego uczestnictwa
w kulturze poprzez tworzenie zróżnicowanej oferty kulturalnej województwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie ze Strategią rozwoju kultury w Województwie Śląskim na lata 2006-2020.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które:

 • podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, w tym poprzez obniżanie barier dostępu,
 • wykorzystują kreatywność i zaangażowanie mieszkańców w budowanie zróżnicowanej oferty,
 • są efektem współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w sferze kultury,
 • mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • promują województwo jako region kultury,
 • wyróżniają się wysoką jakością i spójną koncepcją programową,
 • mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.

Podmioty uprawnione:

Statutowo działające w obszarze kultury:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm).
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa
  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
  i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o  sporcie które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Termin i miejsce składania ofert:

do 17 lutego 2016 r. do godz. 14:00 – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 marca 2016 r.

O przyjęciu oferty do właściwej edycji konkursu decyduje data oraz godzina wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego potwierdzona właściwą pieczęcią. Podmiot powinien wskazać konkurs, w którym oferta ma być rozpatrzona.

 

Szczegółowe informacje oraz formularze znajdą Państwo tutaj.