PoWtŚrCzPtSoNd
010203 040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Udostępnij:

Nabór do Śląskiej RDPP

Czwartek, 3 grudnia, 2015, #Aktualności

Mając na uwadze zapisy art. 41a i art. 41b ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.), Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

 

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego.

 

Zgłoszenia należy dokonać wypełniając załączone formularze:

  1. kartę zgłoszenia kandydata na członka do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, zawierającą m.in. dane organizacji/podmiotu zgłaszającego oraz dane kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego,
  2. oświadczenie kandydata na członka Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, zawierające m.in. zgodę osoby zgłoszonej na kandydowanie na członka Rady, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz upublicznienie informacji zawartych w zgłoszeniu, a także oświadczenie o niekaralności,
  3. zaświadczenie potwierdzające doświadczenie kandydata w zakresie działalności w organizacjach pozarządowych oraz w radach pożytku lub innych ciałach dialogu obywatelskiego. Można również przedstawić inny dokument potwierdzający doświadczenie kandydata. Ww. zaświadczenie lub inny dokument powinny być wystawione przez dokonującego zgłoszenia lub inny właściwy podmiot i potwierdzać posiadanie co najmniej 3 - letniego doświadczenia kandydata w zakresie działalności w organach wykonawczych (zarządzających) lub nadzorczych (kontrolnych) organizacji pozarządowych lub w radach pożytku albo innych ciałach dialogu obywatelskiego.

 

Kandydatów można zgłaszać do dnia 17 grudnia 2015 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenie kandydata należy złożyć:

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, mieszczącej się w Katowicach, przy ul. Ligonia 46,
  2. za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, z dopiskiem: Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego” (decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu),
  3. za pośrednictwem e-PUAP.

 

Do udziału w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego zostanie wybranych 15 osób – przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego . Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie. Obszary działalności Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego określa załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Osoba do kontaktu: Beata Ładoń-Nowosińska, Gabinet Marszałka, tel. 32 20 78 581.

 

Ogłoszenie, karta zgłoszeniowa i inne dokumenty
Załącznik 1 - Karta zgłoszenia
Załącznik 2 - Oświadczenie kandydata
Załacznik 3 - Zaświadczenie
Załącznik 4 - Możliwe obszary działalności