PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
1920212223 2425
262728293031

Udostępnij:

Kolejne spotkanie branżowe DFOP

Piątek, 23 października, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 22 października 2015 r. odbyło się spotkanie branżowe z obszaru: ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych: Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie, Marek Bujakowski – Dąbrowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Jesteśmy Tacy Sami”, Iwona Kieronożycka – Stowarzyszenie Razem w Przyszłość, Ewa Piłat – Stowarzyszenie KROKUS, Krystyna Mazurkiewicz - Stowarzyszenie SOMA, Karolina Żelichowska – Fundacja Wygrajmy Razem, Łukasz Baruch – Fundacja Wygrajmy Razem, Bogdan Zandecki – Stowarzyszenie Neuron, Ewa Przybylska – Stowarzyszenie Linia, Anna Wołowska – Zagórskie Stowarzyszenie Regionalne „Pakosznica” oraz przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej – Magdalena Mike, BOP.

 

W programie spotkania znalazły się następujące punkty:

1/ informacja na temat działalności oraz zasad naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

2/ dyskusja na temat zasad przyznawania środków PRFON na realizację zadań z obszarów: sport, kultura rekreacja i turystyka

 

W pierwszej części spotkania Pani Ewa Filus-Oberc, Stowarzyszenie SOMA, zapoznała zebranych z podstawą prawną funkcjonowania i zasad naboru do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 44b oraz art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada jest ciałem opiniująco – doradczym, którego celem jest:

1) inspirowania przedsięwzięć zmierzających do:

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3) ocena realizacji programów;

4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych precyzuje natomiast zasady organizacji prac Rady.

 

Pani Magdalena Mike, BOP, poinformowała zebranych, iż zgodnie z Ogłoszeniem Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 8 października 2015 r. w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej, które ukazało się 13 października 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego kandydatury można zgłaszać do 2 listopada br.

Zgłoszenie, podpisane przez statutowo upoważnionych do składania oświadczeń woli przedstawicieli podmiotu zgłaszającego, powinno zawierać:

1) nazwę organizacji lub fundacji zgłaszającej, adres jej siedziby,

2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu osoby zgłaszanej wraz z uzasadnieniem zgłoszenia kandydatury,

3) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i jego powołanie w skład Rady oraz przetwarzanie danych osobowych.

 

Organizacje pozarządowe i fundacje mogą zgłosić po jednym kandydacie na członka Rady. Pisemne zgłoszenia należy przesyłać na adres: Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza lub złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, (stanowisko nr 13 BOI), w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Uczestnicy spotkania uznali, iż przedstawiciele organizacji zasiadających w Radzie powinni posiadać pozytywną rekomendację prezydium DFOP, stąd też prezydium Forum spotka się 5 listopada w celu wyrażenia opinii na temat zgłoszonych kandydatur i przekazania rekomendacji Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza. Zebrani zobligowali także Magdalenę Mike do poinformowania wszystkich działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza organizacji pozarządowych na temat naboru oraz uzyskania po 2 listopada br. informacji o zgłoszonych kandydaturach, celem ich zaopiniowania przez prezydium DFOP.

 

W drugiej części spotkania poruszone zostały kwestie zasad przyznawania środków PRFON na realizację zadań z obszarów: sport, kultura rekreacja i turystyka. Uczestnicy zapoznali się z dokumentami zamieszczonymi na stronie www.mops.com.pl (Zakładka: rehabilitacja społeczna: PFRON). Bazując na uzyskanych w ten sposób informacjach oraz doświadczeniu organizacji aplikujących o środki organizacje rekomendowały:

1/ stworzenie przejrzystych zasad przyznawania i rozliczania środków, w tym: naboru wniosków, karty oceny wniosków oraz powołania komisji oceniającej wnioski

2/ udostępnienie wyników naboru wniosków wzorem ogłoszenia wyników konkursowych dotacyjnych realizowanych w procedurze Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3/ zaproszenia na posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza Dyrektor MOPS w Dąbrowie Górniczej w celu zapoznania członków Rady z procedurą przyznawania, realizacji i rozliczania środków PFRON

4/powołanie grupy roboczej złożonej z przedstawicieli podmiotów społecznych i JST ds. wypracowania  nowych zasad przyznawania środków PRFON na realizację zadań z obszarów: sport, kultura rekreacja i turystyka.

 

Ustalono, iż ze względu na ustalenia poczynione podczas spotkania notatkę otrzymają: Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Dąbrowa Górnicza, Naczelnik Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej UM Dąbrowa Górnicza, Dyrektor MOPS, Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Na tym spotkanie zakończono.