PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
0506 0708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Pożytku

Wtorek, 6 października, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności, #Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 24 września 2015 r. w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Górniczej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza kadencji 2015-2017. Przedmiotem spotkania były m.in. wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady, przekazanie rekomendacji RPP kadencji 2013-2015 oraz omówienie realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu.

 

 

W posiedzeniu RDPPMDG udział wzięli członkowie Rady: Marcin Bazylak – Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Piotr Drygała – Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, Kamil Dybich – Radny Rady Miejskiej, Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie/DFOP; Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, Joanna Mizera – Naczelnik WZA, Grzegorz Przewieźlik - Radny Rady Miejskiej,  Jacek Różycki – Polskie Towarzystwo Kulturalne/DFOP, Renata Zaremba - Stowarzyszenie MAŁOLAT/DFOP; Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza – Pan Zbigniew Podraza oraz przedstawicielka BOP – Magdalena Mike.

 

 

W pierwszej części spotkania Pan Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza wręczył Członkom Rady powołania do udziału w pracach Rady kadencji 2015-2017.

 

 

W dalszej części spotkania debatowano nad Regulaminem pracy Rady (ustalono, iż zostanie on przyjęty na kolejnym posiedzeniu Rady) oraz dokonano wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady. Przewodniczącą Rady jednogłośnie została wybrana Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata/DFOP, wiceprzewodniczącym zaś – Łukasz Kolber.

 

 

W dalszej części spotkania Magdalena Mike, BOP, przestawiła podsumowanie prac Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w latach 2013-2015, przekazała członkom Rady aktualnej kadencji rekomendacje, które wypracowała wcześniejsza Rada. Rekomendacja nr 1 w sprawie: funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Dąbrowie Górniczej po 2015 r. oraz Rekomendacja nr 2 w sprawie: dofinansowania ze środków PFRON na działania związane ze sportem, kulturą, rekreacją i turystyką.

 

Kolejnym tematem poruszanym podczas Rady była realizacja Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Nr 359.2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie: przygotowania projektów : Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 oraz przeprowadzenia ich konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pani Joanna Mizera, Naczelnik WZA, przedstawiła kolejne etapy prac nad wyżej wymienionymi programami. W roku 2015 po raz pierwszy w/w dokumenty były przygotowywane we współpracy z podmiotami społecznymi. Organizacje pozarządowe wnosiły uwagi na każdym z etapów, brały także udział w prezentacji Programów podczas spotkania branżowego w dniu 14 września br. organizacje pozarządowe zgłosiły chęć otrzymania odpowiedzi na przedstawione uwagi na piśmie oraz prosiły o informację nt. dystrybucji środków z tzw. korkowego.

 

Następnym punktem spotkania było omówienie Zarządzenia Prezydenta Miasta Dąbrowa Nr 330.2015 z dnia 15.06.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji oraz przygotowania projektów: rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz wieloletniego programu. Pani Magdalena Mike, BOP, przedstawiła zebranym zarówno przebieg poszczególnych etapów przygotowania dokumentów, jak i zapoznała zebranych z wynikami spotkań grup roboczych i branżowych. Członkowie RPP mogli się także zapoznać z zestawieniem zbiorczym dotyczącym zakresu przedmiotowego oraz wysokości środków, jakie poszczególne Wydziały przeznaczyły i zamierzają przeznaczyć na realizację zadań w roku 2016.

 

W toku dyskusji nad zaproponowanymi przez poszczególne Wydziały Merytoryczne zadaniami Członkowie Rady przedstawili dwie rekomendacje. Pierwsza dotyczyła funkcjonowania placówek wsparcia dziennego w Dąbrowie Górniczej w zakresie: dokonania diagnozy stanu obecnie funkcjonujących świetlic środowiskowych oraz ujednolicenia polityki wynajmu lokali w placówkach oświatowych, w których prowadzone są placówki wsparcia dziennego oraz wprowadzenie możliwości podpisania umowy najmu/użyczenia na czas dłuższy niż 12 miesięcy (Rekomendacja nr 1/RDPPMDG/2015). Rekomendacja druga dotyczyła okresu realizacji zadań publicznych, tj. utrzymania okresu realizacji zadań publicznych stosowanie do okresu obowiązywania realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok na dany rok kalendarzowy, tj. od 1 stycznia do 31 grudnia roku obowiązywania programu (Rekomendacja nr 2/RDPPMDG/2015).

 

Członkowie Rady wyrażają zaniepokojenie propozycją skrócenia realizacji istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej zadań (np. placówek wsparcia dziennego), przypominają jednocześnie, że możliwość realizacji zadań całorocznych wynika nie tylko z długoletniej praktyki stosowanej w tutejszym Urzędzie, ale również z zapisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycja skrócenia okresu realizacji wyłącznie niektórych zadań powoduje stworzenie nierównych warunków dla podmiotów starających się o środki, co jest niezgodne z zapisami  Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie zasad współpracy. W przypadku wątpliwości odnośnie okresu realizacji i rozliczenia zadań publicznych finansowanych ze środków gminy rekomendujemy wystąpienie z zapytaniem w powyższej kwestii do Regionalnej Izby Obrachunkowej.