PoWtŚrCzPtSoNd
010203040506
07080910111213
14151617181920
2122 2324252627
282930

Udostępnij:

Konkurs PFRON

Wtorek, 22 września, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od 28 września 2015 roku do 28 października 2015 roku.

 

Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2016 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172).

 

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.).

 

Konkurs realizowany jest w formie wsparcia realizacji zadań, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

 

I. Podmioty uprawnione do składania wniosków

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– zwane dalej „organizacjami pozarządowymi”, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3.

Warunkiem składania wniosków o zlecenie realizacji zadań przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest:

 • posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu).

W przypadku wniosku wspólnego warunki wskazane w ust. 2 weryfikowane są w odniesieniu do każdego z Wnioskodawców.

 

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

 • cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
 • cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
 • cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
 • cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
 • cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.

 

W regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” wskazane zostały:

 • typy projektów,
 • sposób łączenia zadań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. Nr 29, poz. 172) w danym typie projektu.

„Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” dostępne są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

W ramach konkursu wykluczona została możliwość zgłaszania projektów dotyczących:

 • organizacji imprez turystycznych i/lub rekreacyjnych (cel programowy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego,
 • zadania pn. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (cel programowy 5),
 • celu programowego 6: upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

 

Zasięg terytorialny projektów

Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu z co najmniej 3 województw. Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).

Projekt o charakterze regionalnym lub lokalnym może zostać zgłoszony wyłącznie w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, w przypadku typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła). Ponadto, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • projekt musi dotyczyć prowadzenia ciągłej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w specjalistycznej placówce kierowanej przez Wnioskodawcę,

Wnioskodawca musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki – musi być właścicielem obiektu lub najemcą obiektu lub biorącym do używania obiekt, w którym działa placówka,

Wnioskodawca musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do prowadzenia placówki,

 • placówka musi funkcjonować od co najmniej pół roku, licząc wstecz od daty ogłoszenia konkursu,
 • usługi na rzecz osób niepełnosprawnych muszą być świadczone w placówce w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku) – warunek badany jest dla okresu w którym zaplanowana została realizacja projektu.

Jeżeli projekt dotyczy kilku placówek warunki wskazane w ust. 2 muszą być spełnione w odniesieniu do każdej z placówek.

 

Warunki realizacji projektów zgłaszanych w ramach konkursu

W celu programowym 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych Wnioskodawca nie może zgłosić projektu dotyczącego placówki, w której działania objęte są wsparciem na podstawie umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów (bez względu na zakres ewentualnie planowanych działań) – jeżeli okres finansowania tej umowy (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) mieści się w terminie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

Postanowień ust. 1 nie stosuje się jeżeli ostatni okres finansowania umowy wieloletniej zawartej z PFRON w ramach dotychczas ogłoszonych konkursów kończy się (zgodnie z terminem realizacji projektu wskazanym w umowie) w terminie pomiędzy 1 stycznia 2016 roku a 31 marca 2016 roku. Zgłaszany w ramach dwudziestego czwartego konkursu projekt może wówczas dotyczyć kosztów ponoszonych nie wcześniej niż od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji umowy wieloletniej.

W projektach dotyczących celu programowego 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy, celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych oraz celu programowego 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia (typ projektu: treningi sportowe realizowane w sposób ciągły lub cykliczny) udział osób niepełnosprawnych z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności może stanowić nie więcej niż 10% ogółu beneficjentów ostatecznych projektu (warunek nie dotyczy osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności, wydane z uwagi na upośledzenie umysłowe). W przypadku projektów wieloletnich procentowy wskaźnik udziału osób posiadających orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności odnosi się do całego okresu realizacji projektu.

Szczegółowe warunki realizacji projektów wskazane zostały w regulaminach składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach danego celu programowego, stanowiących załączniki do „Zasad wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”.

W projektach zgłaszanych w ramach konkursu wymagane jest przeprowadzenie audytu zewnętrznego, zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie pn. „Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”, zamieszczonym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl). Z uwzględnieniem postanowień zawartych w ww. dokumencie:

 • audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) jest równa bądź przekracza 700.000 zł – w przypadku projektów wieloletnich brana jest pod uwagę wartość projektu wskazana dla pierwszego okresu realizacji, z tym że jeżeli Wnioskodawca otrzyma dofinansowanie na realizację projektu wieloletniego, to przy ubieganiu się o dofinansowanie w kolejnych latach realizacji projektu (w ramach trybu pozakonkursowego) brana będzie pod uwagę suma wartości projektu z poprzednich okresów realizacji oraz z okresu będącego przedmiotem zaktualizowanego wniosku,
 • z uwzględnieniem postanowień pkt 1 – audyt zewnętrzny przeprowadzany jest dla projektu, którego wartość (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) wraz z:
 • wartością pozostałych projektów zgłoszonych w konkursie (wartości poszczególnych projektów sumowane są począwszy od projektu o najniższej wartości),
 • wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • wartością projektów realizowanych równocześnie przez Wnioskodawcę, w ramach zadań ustawowych lub programów, o których mowa w rozdziale II „Wytycznych dotyczących audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części lub w całości ze środków PFRON w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”,

- jest równa lub przekracza 1.000.000 zł.

W związku z postanowieniami ust. 5 pkt 2, w celu ustalenia obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego dla projektów zgłaszanych w ramach dwudziestego czwartego konkursu należy stosować następujące zasady:

 • sumowanie wartości projektów należy rozpocząć od projektów, które zostały objęte dofinansowaniem ze środków PFRON, a następnie do wyliczeń dodać wartości projektów zgłaszanych w dwudziestym czwartym konkursie – każdorazowo wyliczeń należy dokonywać począwszy od projektu o najniższej wartości,
 • w sytuacji gdy Wnioskodawca realizuje projekty objęte dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach wcześniej ogłoszonych konkursów (jeżeli terminy realizacji tych projektów pokrywają się z terminami projektów zgłaszanych w dwudziestym czwartym konkursie) – wyliczenia należy rozpocząć od konkursu ogłoszonego najwcześniej, a w ramach danego konkursu od projektu od najniższej wartości,
 • w przypadku zawartej z PFRON umowy wieloletniej, której termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w dwudziestym czwartym konkursie należy zsumować:
 • wartości projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) z poszczególnych okresów realizacji, na które Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie oraz
 • planowaną wartość projektu (w odniesieniu do kosztów kwalifikowalnych) w okresie którego termin realizacji pokrywa się z terminem realizacji projektów zgłaszanych w konkursie (jeżeli Wnioskodawca planuje złożenie zaktualizowanego wniosku na kolejny okres realizacji projektu wieloletniego).

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 28 września 2015 roku do dnia 28 października 2015 roku, z zastrzeżeniem, iż zatwierdzenie wniosku, o którym mowa w ust. 5, musi zostać dokonane najpóźniej do dnia 28 października 2015 roku do godziny 1200. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 3 wnioski. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentem „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”, dostępnym na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków.

Wniosek uważa się za złożony do PFRON z chwilą zatwierdzenia poprzez Generator Wniosków (za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku). Po zatwierdzeniu wniosku jakiekolwiek zmiany we wniosku nie będą mogły być już wprowadzane.

Ocena formalna i merytoryczna wniosku przeprowadzana jest przez PFRON na podstawie elektronicznej wersji wniosku – na etapie składania wniosku w ramach konkursu Wnioskodawca nie składa do PFRON papierowej wersji wniosku. Papierowa wersja wniosku wraz z wymaganymi załącznikami stanowi załącznik do umowy o zlecenie realizacji zadań. Na etapie zawierania umowy wniosek musi zostać podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców) i zaciągania zobowiązań finansowych. Musi zostać zachowana tożsamość wersji elektronicznej oraz papierowej wniosku, która weryfikowana jest na podstawie sumy kontrolnej. Niespełnienie przez Wnioskodawcę ww. warunków będzie skutkowało wycofaniem wniosku z dofinansowania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON: Konkurs