PoWtŚrCzPtSoNd
01 0203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Udostępnij:

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

Wtorek, 1 września, 2015, #NGO, #Dotacje, #Aktualności, #Ogłoszenia o konkursach , #Granty zewnętrzne

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe;

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW;

do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

1. Rodzaj zadania.

Finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki P FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

Zakres możliwych do zrealizowania w ramach P FIO działań obejmuje wszystkie wymienione w art. 4 ust. 1 UoDPPioW obszary działalności pożytku publicznego.

Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;

Priorytet 3. Aktywni obywatele;

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz

Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3

Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

 

Składane oferty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

 

2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację P FIO

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2016 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

 

3. Zasady przyznawania dotacji

Wysokość wnioskowanej dotacji:

- dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

- dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

- w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

 

Wymagany wkład własny:

 

Wartość dotacji

Środki własne

10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe

ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie

Co najmniej 10% wartości dotacji

- środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy

 

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji można znaleźć tutaj.