PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
13141516171819
2021222324 2526
2728293031

Udostępnij:

I etap przygotowania Rocznego Programu Współpracy za nami

Piątek, 24 lipca, 2015, #Współpraca z miastem, #NGO, #Dotacje, #Aktualności

Kończy się I etap prac nad Rocznym programem współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 oraz programu wieloletniego. W okresie od czerwca do końca lipca pracownicy Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej zbierali od podmiotów społecznych i komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego informacje na temat planowanych w 2016 r. form współpracy, zadań publicznych planowanych do realizacji przy udziale NGO zarówno w nadchodzącym roku, jak i wieloletnich. Równolegle do zbierania danych spotykała się także grupa Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji, której zadaniem było  wypracowanie rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 

W efekcie otrzymano 125 propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2016 zgłoszonych przez podmioty społecznych oraz 10 obszarów tematycznych, w których Wydziały Merytoryczne Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej deklarują chęć zlecenia realizacji zadań podmiotom społecznym.

 

Propozycje zadań organizacji pozarządowych

Propozycje zadań Wydziałów

Propozycje zadań Wydziałów - stan na dzień 24 sierpnia 2015

Propozycje zadań Wydziałów - stan na 10 września 2015

Propozycja zadań Wydziałów - stan na 23 września 2015

 

Określone zostały także planowane formy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w roku 2016.

 

Wykaz proponowanych form współpracy

Wykaz proponowanych form współpracy z podziałem na Wydziały

 

W lipcu 2015 r. trzykrotnie spotkała się także grupa branżowa Dąbrowskiego  Forum Organizacji Pozarządowych ds. dotacji. W pracach grupy brali udział przedstawiciele: Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, PTTK, Stowarzyszenia Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenia „Przyjazny Dom”, Fundacji Godne Życie, CKiM „Dialog”, Fundacji Pro Salute, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego/CIS Dąbrowa Górnicza, DSA Klub Blok, Fundacji Wygrajmy Razem, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenia Neuron, Stowarzyszenia „Razem w Przyszłość” , CEE „Ziemia i My”, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni.  Pierwsze spotkanie (2 lipca 2015r.) zgromadziło członków komisji konkursowych, którzy dyskutowali nad przebiegiem prac tychże. Wymieniono doświadczenia, uwagi i spostrzeżenia. Dwa kolejne spotkania (8 i 15 lipca) poświęcone były m.in. zasadom naboru przedstawicieli NGO z wolnego naboru do prac w komisjach oraz godzinom pracy komisji konkursowych, trybowi prac komisji, karcie oceny projektów.

Grupa przedstawiła propozycję zmian w karcie oceny projektów. Apelowano o: jednoznaczne określenie oceny harmonogramu i kosztorysu, dodanie punktu dotyczącego rezultatów miękkich oraz zwiększenie wartości oceny w punkcie dotyczącym diagnozy lokalnej (wprowadzone zmiany zaznaczono w karcie na żółto).

 

Propozycja  karty oceny na rok 2016

 

 

Organizacje pracujące w DFOP rekomendowały również następujące kwestie:

  • Komisje konkursowe – wzorem lat ubiegłych komisje będą składały się z 5 osób. 3 przedstawicieli Prezydenta Miasta i 2 organizacji pozarządowych. Jeden z nich będzie członkiem Prezydium DFOP (po 1 osobie w każdej komisji), a drugi będzie osobą wybraną w drodze, tzw. naboru zewnętrznego, co oznacza że każda organizacja pozarządowa będzie mogła nominować swojego przedstawiciela do pracy w komisji konkursowej, w której nie zamierza ubiegać się o środki. Przedstawiciele grupy wnosili także o podanie preferowanych godzin pracy przez członków komisji oraz przypominali o konieczności monitorowania udziału NGO w pracach komisji.
  • Limit punktów koniecznych do zdobycia, aby wniosek mógł być dofinansowany – ustalono, iż wprowadzony we wcześniejszych konkursach limit 60% punktów koniecznych do zdobycia w celu otrzymania środków na realizację zadania powinien zostać zachowany, pozwala bowiem na dofinansowanie wniosków odznaczających się dużą wartością merytoryczną.
  • Limit wysokości przyznanej dotacji – optowano za rozwiązaniem, w którym dotacja nie może zostać przyznana na kwotę mniejszą niż 50% wnioskowanej przez podmiot kwoty.
  • Ranking – nie ustalono żadnych nowych wytycznych dla komisji co do sposobu prowadzenia rankingu, wzorem lat poprzednich na podstawie rankingu najlepiej ocenionych wniosków sporządza się listę dotowanych z wysokością środków przyznanych na realizację zadania gminy/powiatu; listę tę sporządza się do wyczerpania środków wskazanych w ogłoszeniu o konkursie w danym zadaniu. Ustalono natomiast, iż w przypadku, gdy organizacja pozarządowa, która znajdowała się na liście wniosków rekomendowanych do dofinansowania nie podpisze umowy dotacyjnej, środki na realizację zadania otrzymuje kolejna na liście rankingowej NGO (pod warunkiem spełnienia kryteriów formalnych), a w przypadku braku kolejnych podmiotów na liście – środki przeznaczane są przeprowadzenie kolejnego konkursu dotacyjnego bądź mogą być przeniesione na tzw. małe granty. Dodano dodatkowo propozycję, aby wprowadzić obligatoryjny czas podpisania umowy o dofinansowanie.
  • Możliwość wprowadzenia zmian w protokole uzgodnień powodujących zmiany w zakresie/liczebności uczestników zadania – grupa postulowała, aby w przypadku zmniejszenia przez komisję konkursową kwoty dotacji ustalić jasne kryteria możliwych na etapie protokołu uzgodnień zmian.
  • Możliwość skrócenia czasu na przelew środków dotacyjnych przez Urząd Miejski – obecnie okres ten wynosi 30 dni od daty podpisania umowy, co powoduje w szczególności w przypadku zadań realizowanych od 1 stycznia roku kalendarzowego, konieczność angażowania środków własnych w celu pokrywania zobowiązań związanych z projektem.
  • Rozliczenie dotacji – podmioty wnioskowały o powtórne przyjrzenie się zasadom rozliczania dotacji ze środków publicznych. Apelowały o uspójnienie zapisów dotyczących wymagań związanych z rozliczaniem projektów, które powinny być zgodne z wymogami stawianymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta.

 

Inne obowiązujące wcześniej zasady pozostają bez zmian.

 

Koniec pierwszego etapu to początek kolejnego, w którym czekają na organizacje pozarządowe i wydziały następujące działania: spotkania robocze, konsultacje branżowe Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz konsultacje branżowe z przedstawicielami Wydziałów.

Już dziś warto zapoznać się z ich harmonogramem, by dobrze przygotować się do spotkań.

Harmonogram spotkań branżowych DFOP

Harmonogram prac nad Programem (zarządzenie)

Przypominamy, iż prace nad dokumentem koordynuje Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej. Wszelkie pytania bądź uwagi związane z przebiegiem prac kierować należy do pracowników Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości pod numerami telefonów 668 573 952 oraz 602502478 lub inkubator.dg@gmail.com .