PoWtŚrCzPtSoNd
0102 030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Wyborcze posiedzenie DFOP

Czwartek, 2 lipca, 2015, #NGO, #Aktualności, #Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

W dniu 1 lipca  2015 r. w siedzibie Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości odbyło się kolejne posiedzenie Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele DFOP: ZHP,  Stowarzyszenie CIVITAS, CEE „Ziemia i MY”,  Fundacja Godne Życie, SIiTPH w Polsce, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, TPDG, TPD, PKPS, Fundacja na rzecz edukacji, profilaktyki i psychoterapii „Droga”, Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie, PTTK, Stowarzyszenie NEURON,PTK, Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Razem do Celu, Stowarzyszenie Zielone Zagłębie,Stowarzyszenie Aktywny Rozwój, KGW w Okradzionowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, ChSD, Stowarzyszenie Forum Terenów Zielonych, Dąbrowski Klub Karate, Dąbrowski Klub Bokserski, Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Stowarzyszenie Dar Serca, Stowarzyszenie Nowa Nadzieja, Stowarzyszenie „Jesteśmy tacy sami”, PZERiI, Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, Centrum Komunikacji i Mediacji Dialog, Stowarzyszenie „SOMA”, Speleoklub Dąbrowa Górnicza, Stowarzyszenie MOD, Fundacja Wygrajmy razem, Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB, OSP Tucznawa, Stowarzyszenie Rowerowa Dąbrowa, Stowarzyszenie KA BLOK, Spółdzielnia Socjalna GreenGo, Spółdzielni Socjalnej Reakcja, Stowarzyszenia Pozytywnie Zakręceni, Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, SRS Aktywna Dąbrowa, Stowarzyszenie KROKUS, Stowarzyszenie Małolat, Stowarzyszenie Pogoria Biega oraz przedstawiciele Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Piotr Drygała, Kaja Jagodzińska i Magdalena Mike.

 

Posiedzenie otworzył Bogdan Zandecki, przedstawił zebranym zarówno protokół z poprzedniego spotkania z dnia 27 kwietnia 2015r., jak i program posiedzenia DFOP. Po wprowadzeniu do spotkania Pan Piotr Drygała, kierownik BOP, podziękował Prezydium DFOP za dotychczasową pracę na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju III sektora w Dąbrowie Górniczej oraz członkom Forum za wkład jaki wnieśli w budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium, co przełożyło się na zdobycie przez Gminę Nagrody Prezydenta RP w kategorii Wspólnota Obywatelska.

 

W części wprowadzającej nastąpiła także prezentacja organizacji, które zgłosiły akces do DFOP. Przedstawiciele Stowarzyszeń Krokus, Małolat, Pogoria Biega i SRS Aktywna Dąbrowa omówili działalność swoich podmiotów, po czym NGO jednogłośnie opowiedziały się za ich przystąpieniem do Forum.

 

Następnie Jadwiga Kowalik zapoznała zebranych z informacją dotyczącą przebiegu Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza w dniu 25 czerwca 2015r., na którym omówiono kwestie standardów działania Rad, propozycję Regulaminu pracy oraz działalności świetlic środowiskowych, jak również zasady przydzielania środków z PFRON na działalność w sferze sportu, kultury, turystyki i rekreacji.

 

W dalszej części spotkania Magdalena Mike przedstawiła członkom Forum informacje nt. standardów funkcjonowania RDPP i propozycję rekomendowanego Regulaminu pracy RDPPMDG. Magdalena Mike zapoznała zebranych z wnioskami ze szkolenia Rady w dniach 15-16.05.2015, które opracował Pan Piotr Buczek z BARIS-u. Z informacji przedstawionych w sprawozdaniu wynika, iż RPP realizuje w praktyce większość standardów rekomendowanych w publikacji „Splot rad dla Rad”. Szczegółowe informacje dot. spełnianych standardów dostępne są w sprawozdaniu ze szkolenia. Po wysłuchaniu członkowie DFOP przyjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie rekomendacji dot. przyjęcia Regulaminu pracy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza przez Radę kadencji 2015-2017 (Uchwała nr 3/15).

 

Kolejnymi punktami obrad było: omówienie harmonogramu prac nad „Programem  współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 oraz Gminnym Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

 

Po części merytorycznej spotkania odbyły się Wybory do Prezydium DFOP. Zebrani zadecydowali, iż głosowanie będzie tajne, a jedna organizacja może oddać swój głos na nie więcej niż 5 osób. Powołana została komisja skrutacyjna w składzie: Aleksandra Nadolna (ZHP), Henryka Orzeł (TPDG/Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego), Barbara Tometczak (St. Diabetyków). Głosowało 49 spośród 80 członków DFOP. Poszczególni Kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Ewa Filus-Oberc (20 głosów), Kamil Kiernożycki (16 głosów), Łukasz Kolber (29), Jadwiga Kowalik (27 głosów), Jarosław Kwieciak (17 głosów), Tomasz Pełka (13 głosów), Jacek Różycki (23 głosy), Bogdan Zandecki (19 głosów), Renata Zaremba (30 głosów).

 

Do prezydium wybrani zostali: Renata Zaremba – Stowarzyszenie Małolat,  Łukasz Kolber – Fundacja Godne Życie, Jadwiga Kowalik – Stowarzyszenie Kobieta Liderem Świata, Jacek Różycki – Polskie Towarzystwo Kulturalne oraz  Ewa Filus-Oberc – Stowarzyszenie SOMA. Zgodnie z Regulaminem DFOP prezydium ze swego grona wybrało: przewodniczącego – Łukasz Kolber, wiceprzewodniczącego -  Jadwiga Kowalik, sekretarza - Jacek Różycki oraz członków:  Ewa Filus-Oberc i  Renata Zaremba.

 

W części podsumowującej spotkanie, zgodnie z przyjętym programem zebrani zostali poinformowani odnośnie organizacji Festiwalu Ludzi Aktywnych w 2015 r oraz wakacyjnej ofercie Inkubatora.

 

W ostatnim punkcie spotkania nastąpiło omówienie prac ciał opiniodawczo – doradczych, komisji i zespołów powoływanych przez samorząd i inne instytucje, w których członkami są przedstawiciele organizacji pozarządowych.