PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
1516 1718192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Prace nad rocznym programem współpracy czas zacząć

Wtorek, 16 czerwca, 2015, #Współpraca z miastem, #Aktualności

Zgodnie z wieloletnią tradycją w czerwcu w Dąbrowie Górniczej rozpoczynają się prace nad przygotowaniem projektu Programu współpracy Gminy Dąbrowa Górnicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 15 czerwca Prezydent wydając Zarządzenie Nr 330.2015 określił zasady tworzenia tego istotnego dla podmiotów społecznych dokumentu.

 

Program współpracy jest niezwykle ważny nie tylko dla przedstawicieli III sektora, ale i dla urzędu. Dokument reguluje normy współpracy gminy i organizacji pozarządowych, tworzy ramy odniesienia i nakreśla kierunki działania, stąd też powinien być przygotowany wspólnie przez obie strony.

 

W bieżącym roku wspólnie z podmiotami społecznymi opracowywany będzie także projekt wieloletniego programu współpracy.

 

W związku z powyższym zachęcamy członków, wolontariuszy, pracowników i współpracujących z podmiotami III sektora do czynnego włączenia się w prace nad ich opracowaniem poprzez przekazanie uwag do obowiązujących w roku 2015 programów, wskazanie propozycji, które powinny znaleźć się w zapisach dotyczących roku 2016 oraz do udziału w konsultacjach projektów dokumentów podczas spotkań branżowych.

 

Harmonogram prac nad programem wygląda następująco:

 

ETAP I – ZBIERANIE DANYCH

 

1.1 Zebranie informacji nt. planowanych w roku 2016 form współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok.

 • Termin: do czerwca
 • Forma: pisemna,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 •  Przygotowanie informacji: komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego.

 

1.2. Zebranie informacji nt. zadań planowanych do zlecania w roku 2016 organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z uwzględnieniem zadań zleconych na okres dłuższy niż na jeden rok.

 • Termin: do czerwca
 • Forma: pisemna,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: zainteresowane komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego,
  w szczególności: Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, Wydział Ekologii i Rolnictwa, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów.

 

1.3. Zebranie informacji od organizacji pozarządowych nt. planowanych przez nie zadań do realizacji w roku 2016 z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok; zawiadomienie o spotkaniach branżowych.

 • Termin: do 6 lipca
 • Forma: pisemna,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe zrzeszone w Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne działające na rzecz Dąbrowy Górniczej.

 

1.4. Zebranie uwag do obecnie obowiązującego Programu współpracy dotyczących: form współpracy i katalogu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015 oraz planowanych przez organizacje do realizacji zadań w 2016 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok.

 • Termin: do 6 lipca
 • Forma: ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag przez zainteresowane podmioty
  na portalach internetowych miasta, zawiadomienia poprzez: pocztę elektroniczną, informację na tablicy ogłoszeń Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz
  w miarę możliwości informacje w lokalnej prasie,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: organizacje pozarządowe.

 

1.5. Wypracowanie przy współpracy z Dąbrowskim Forum Organizacji Pozarządowych rekomendacji dotyczących zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 • Termin: do 27 lipca
 • Forma: spotkania grupy DFOP ds. dotacji – panel dyskusyjny,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, rekomendacje Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 

1.6. Analiza zebranych informacji i przygotowanie:

A. Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2016 r., z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok.

B. Listy form współpracy na rok 2016,

C. Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków.

 • Termin: do 7 sierpnia
 • Forma: pisemna oraz elektroniczna,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Przygotowanie informacji: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej przy współpracy z merytorycznymi wydziałami/biurami.

 

ETAP II – KONSULTACJE BRANŻOWE
 

2.1. Upublicznienie wypracowanych dokumentów:

A. Listy zadań priorytetowych, które będą przedmiotem konkursów ofert na 2016 r., z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok

B. Listy form współpracy na rok 2016,

C. Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków,

 • Termin: do 7 sierpnia
 • Forma: Informacje na portalach internetowych miasta, zawiadomienia poprzez: pocztę elektroniczną, informację na tablicy ogłoszeń Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości oraz w miarę możliwości informacje w lokalnej prasie.
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej.

 

2.2. Organizacja spotkania roboczego z Naczelnikami/Kierownikami merytorycznych Wydziałów/Biur w celu przedstawienia zasad konsultacji oraz ustalenia terminów, tzw. konsultacji branżowych.

 • Termin: 28 sierpnia
 • Forma: spotkanie,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Udział: Naczelnicy/Kierownicy merytorycznych wydziałów/biur zlecających zadania organizacjom pozarządowym.

 

2.3. Organizacja spotkań branżowych Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

 • Termin: od 10 sierpnia do 31 września
 • Forma: spotkanie,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Udział: przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

2.4. Organizacja konsultacji branżowych w następujących obszarach: Przeciwdziałania patologiom społecznym i profilaktyki uzależnień, Ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, Pomocy społecznej, Ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, Oświaty i wychowania, Kultury i sztuki, Upowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji,  Upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności, Rewitalizacji i rozwoju miasta, Przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego oraz ewentualnych dodatkowych, które pojawią się wyniku realizacji I ETAPU prac nad projektem. 

 • Termin: od 1 września do 16 września

Obszar: Rewitalizacja i rozwój miasta Obszar: Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy
2 września 2015r. od godz. 16.00
 

Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
3 września 2015r. od godz. 16.00
 

Obszar: Oświata i wychowanie
7 września 2015r. od godz. 16.00
 

Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji
8 września 2015r. od godz. 16.00

 

Obszar: Kultura i sztuka Obszar: Promocja miasta
9 września 2015r. od godz. 16.00

 

Obszar: Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności oraz ratownictwa i ochrony ludności
10 września 2015r. od godz. 16.00
 

Obszar: Przeciwdziałanie patologiom społecznym i profilaktyka uzależnień Obszar: Ochrona i promocja zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Obszar: Pomoc społeczna
14 września 2015r. od godz. 16.00

 • Forma: Konsultacje branżowe w ramach określonych obszarów odbywać się będą w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości zgodnie z planem spotkań  wg następującego schematu:
 • Przedstawienie przez Naczelnika/Kierownika Wydziału/Biura proponowanych zadańdo zlecania w drodze otwartego konkursu w roku 2016, z uwzględnieniem zadań zlecanych na okres dłuższy niż 1 rok.
 • Dyskusja,
 • Przedstawienie przez Pracowników Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej: Listy form współpracy na rok 2016; Zasad przydzielania i rozliczania dotacji w 2016 r. z uwzględnieniem zadań realizowanych przez okres dłuższy niż na jeden rok wraz z zasadami prac komisji konkursowych i trybem powoływania ich członków,
 • Dyskusja,
 • Odpowiedzialny: Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej,
 • Udział: Naczelnicy/Kierownicy merytorycznych Wydziałów/Biur zlecających zadania organizacjom pozarządowym.

 

 

Poniżej znajdują się tabele dotyczące zgłaszania propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2016 oraz uwag do zapisów w programach aktualnie obowiązujących, które po uzupełnieniu, należy przesłać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej mailowo na adres inkubator.dg@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza do dnia 6.07.2015r.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Inkubatora pod numerem telefonu 668573952 lub 602502478.