PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
2324 2526272829
3031

Udostępnij:

Dofinansowanie NBP

Wtorek, 24 marca, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

NBP wspiera projekty edukacyjne, które wpisują się w obszary działalności edukacyjnej banku centralnego. Dofinansowywane są m.in. działania takie jak: konkursy, olimpiady, zajęcia pozalekcyjne, szkolenia, konferencje.

 

O dofinansowanie ubiegać się mogą następujące podmioty prawa polskiego :

 • osoby prawne,
 • inne jednostki organizacyjne, w tym szkoły i inne placówki oświatowe.

O wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą.

 

Zasady udzielania dofinansowań

 • Maksymalna wartość wnioskowanego dofinansowania na jeden projekt to 30 000 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy).
 • Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym.
 • Inicjatywy przewidujące wyższe zaangażowanie finansowe NBP mogą być zgłaszane do NBP w ramach odrębnego, trzymiesięcznego trybu. Więcej informacji: nabór projektów.
 • NBP dofinansowuje przede wszystkim:
  • koszty merytorycznego przygotowania i realizacji projektu edukacyjnego (m.in.: koszty osobowe, honoraria autorskie, koszty administracyjne, koszty nagród, koszty przeprowadzenia ewaluacji),
  • koszty produkcyjne (m.in.: koszty druku, papieru, składu, łamania, montażu, koszty techniczne),
  • koszty informacyjne (m.in.: koszty działań związanych z informowaniem o projekcie edukacyjnym oraz upowszechnianiem jego rezultatów),
  • W przypadku wnioskodawców prowadzących działalność medialną NBP może pokryć koszty informacyjne projektu:
   • we własnym medium wnioskodawcy – w wysokości nieprzekraczającej 25% łącznego kosztu tej kategorii wydatku,
   • w innych mediach – w wysokości nieprzekraczającej 50% łącznego kosztu tej kategorii wydatku,
   • w przypadku pozostałych wnioskodawców NBP może pokryć 100% kosztów informacyjnych projektu.
 • NBP może dofinansować koszty usług cateringowych, transportowych i zakwaterowania tylko w przypadku, gdy ich poniesienie bezpośrednio służy realizacji działania edukacyjnego i jest niezbędne do jego przeprowadzenia.
 • Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy.
 • NBP nie finansuje zakupu środków trwałych.
 • W preliminarzu wydatków projektu należy podać koszty w kwotach brutto.

 

Liczba składanych wniosków i liczba prowadzonych projektów

 • Jeden wnioskodawca może realizować jednocześnie dwa jednoedycyjne projekty edukacyjne oraz dwa projekty będące kolejnymi edycjami przedsięwzięć znajdujących się jeszcze w toku realizacji.
 • W przypadku projektów wieloedycyjnych zawarcie umowy o dofinansowanie kolejnej edycji możliwe jest tylko po akceptacji sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego z poprzedniej edycji.

 

Termin i miejsce składania wniosków

 • Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu.
 • Przed wypełnieniem formularza wniosku należy uważnie zapoznać się z: Poradnikiem dla Wnioskodawcy: Wytyczne do wypełniania wniosku o dofinansowanie NBPw którym znajduje się instrukcja wypełnienia wniosku oraz wzór umowy.
 • NBP nie wspiera projektów w zaawansowanym stadium realizacji, tj. takich, w których działania objęte dofinansowaniem wykraczają poza prace przygotowawcze.
 • Wnioskodawca składa wniosek przygotowany na formularzu wniosku (w dokumentach do pobrania) wraz z preliminarzem wydatków projektu (w dokumentach do pobrania) w wersji papierowej oraz elektronicznej w terminie co najmniej 90 dni przed datą rozpoczęcia projektu we właściwym terytorialnie dla siedziby Wnioskodawcy Oddziale Okręgowym NBP. Lista Oddziałów wraz z danymi kontaktowymi znajduje się poniżej w dokumentach do pobrania. 
 •  Wersja papierowa wniosku wymagana jest w jednym egzemplarzu. Wniosek powinien zostać podpisany oraz parafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione do reprezentowania danej instytucji (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS lub innym właściwym rejestrem) i dostarczone do siedziby właściwego Oddziału Okręgowego NBP wraz z kompletem wymaganych załączników poświadczonych za zgodność z oryginałem, zawierających na każdej stronie parafkę (pieczątkę imienną) lub czytelny podpis osoby, która podpisuje wniosek (z aktualną datą). Ponadto wniosek (najlepiej w pliku word) wraz ze wszystkimi załącznikami powinien zostać przesłany pocztą elektroniczną lub dostarczony na nośniku elektronicznym do właściwego Oddziału Okręgowego NBP.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:

 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego dokumentu do którego jest wpisany wnioskodawca (uchwały / rozporządzenia / odpisy z rejestru innego niż KRS),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji o nadaniu NIP i zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (w przypadku gdy nie są ujawnione w odpisie KRS),
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa / upoważnienia uprawniającego do działania w imieniu wnioskodawcy dla osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań finansowych (w przypadku gdy nie wynika to z KRS),
 • materiał merytoryczny (zwłaszcza przy projektach medialnych lub związanych z publikacjami), który będzie podlegał weryfikacji przeprowadzanej przez ekspertów NBP lub zewnętrznych.
 • Zachęcamy również do stosowania wytycznych dotyczących ewaluacji zawartych w Poradniku dla Wnioskodawcy: Ewaluacja projektów edukacyjnych dofinansowywanych przez NBP. Poradnik ten przekazuje podstawową wiedzę na temat ewaluacji, a w szczególności autoewaluacji prowadzonej przez samych projektodawców: wyjaśnia, czym jest ewaluacja i jakie daje korzyści. Opisane zostały także zasady przeprowadzania kolejnych etapów ewaluacji: planowanie, gromadzenie danych, przygotowanie raportu oraz jego upowszechnienie. W Poradniku znalazły się również praktyczne wskazówki i przykłady, które mają na celu ułatwienie projektodawcom przeprowadzenie autoewaluacji projektów dotyczących edukacji ekonomicznej.

 

Podstawa przekazania udzielonego dofinansowania

 • Podstawą przekazania dofinansowania przyznanego przez NBP jest umowa zawarta między beneficjentem a Narodowym Bankiem Polskim.
 • Beneficjent za pośrednictwem poczty tradycyjnej otrzymuje przygotowaną przez NBP umowę (w trzech egz.) do podpisu wraz z wytycznymi dla beneficjenta przed podpisaniem umowy.

 

Sprawozdawczość i rozliczenie projektu

 • Beneficjent jest zobowiązany przekazać NBP sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe sporządzone na formularzach stanowiących odpowiednio załącznik nr 3 i załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie (do pobrania poniżej) w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji projektu. Zarówno sprawozdanie, jak i rozliczenie należy przygotować według wytycznych określonych w załącznikach nr 3 i 5 do umowy (do pobrania poniżej).
 • Sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe przygotowane zgodnie z zapisami umowy, należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej do właściwego terytorialnie Oddziału Okręgowego NBP.

 

Kontakt

Więcej informacji na temat zasad udzielania przez NBP dofinansowania można uzyskać pod numerami telefonów +48 22 185 24 59 i +48 22 185 28 53, wysyłając e-mail na adres: sekretariat.dew@nbp.pl lub kontaktując się z właściwym terytorialnie Oddziałem Okręgowym NBP (lista Oddziałów Okręgowych NBP z danymi teleadresowymi poniżej).