PoWtŚrCzPtSoNd
01
02030405060708
09101112 131415
16171819202122
23242526272829
3031

Udostępnij:

Rusza FIO Śląskie Lokalnie

Czwartek, 12 marca, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

CRIS oraz Fundusz Lokalny "Ramża" ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie 2015.
 

1. Cel konkursu: zwiększenie zaangażowania obywateli (grup nieformalnych i samopomocowych) oraz organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw służących rozwojowi społeczności lokalnych na obszarze województwa śląskiego.

 

2. Adresaci konkursu:
- Młode podmioty: organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowane nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Roczny budżet podmiotu nie może przekraczać kwoty 25 tys. zł.
- Grupy nieformalne – nie mniej niż 3 osoby wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej. Grupy nieformalne będą mogły ubiegać się o dofinansowanie samodzielnie lub z innym podmiotem prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 

3. Dotacje można przeznaczyć na dwa rodzaje projektów:
a) na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, czyli m.in. w obszarze:
- pomocy społecznej, działalności charytatywnej,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyki i krajoznawstwa,
- upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- promocji i organizacji wolontariatu,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
b) na rozwój młodego podmiotu – w ramach dotacji sfinansować można koszty:
- zakupu sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego,
- adaptacji lokalu,
- podniesienia kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
- osobowe związane z obsługą księgową, prawną lub informatyczną (częściowo),
- poszerzenia zakresu świadczonych usług,
- pomocy w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją) na okres co najmniej 12 miesięcy.


 
4. ŚRODKI FINANSOWE  PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE DOTACJI W 2015ROKU:  
760.000,00 złotych, z czego co najmniej 165.000,00 zł zostanie przeznaczonych na dotacje dla grup nieformalnych działających samodzielnie lub wspólnie z podmiotami
 


5. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:      
10 kwietnia 2015 r.


 
6. WARUNKI SKŁADANIA WNIOSKÓW
a) Okres realizacji projektów mieści się w przedziale od 15 czerwca do 30 października 2015 roku.
b) Kwota wnioskowanej dotacji: 1.500 złotych – 4.000 złotych.
c) Wkład własny:  minimum 10%  (wnoszony w formie finansowej lub niefinansowej).

 

7. Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie slaskielokalnie.pl

 

8. Ocena będzie obejmowała kryteria formalne (zgodność wniosku z Regulaminem) oraz merytoryczne (trafność, spójność i racjonalność działań, zaangażowanie społeczne, skuteczność, racjonalność i adekwatność nakładów). Ocena będzie dokonywana przez niezależnych ekspertów. Będzie miała charakter punktowy. Od oceny merytorycznej nie będzie przysługiwała możliwość odwołania.

 

9. Gdzie szukać informacji?
- na stronie  projektu: www.slaskielokalnie.pl
- za pośrednictwem infolinii – tel.: 881 201 333 (od poniedziałku  do piątku  w godz.9.00-16.00)
- w Biurach Partnerskich Projektu

 

Pełny tekst Regulaminu konkursu dostępny na stronie: www.slaskielokalnie.pl

Dokumenty do pobrania: