PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
12131415161718
19202122 232425
262728293031

Udostępnij:

Fundusz dla Przyrody

Czwartek, 22 stycznia, 2015, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”.

 

Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. W 2015 roku preferowane będą projekty, promujące wszelkiego rodzaju urządzenia i rozwiązania pomagające w sposób szczególny gatunkom zagrożonym i rzadkim w pobliżu zabudowań ludzkich. Preferowana będzie pomoc następującym grupom zwierząt: (jak np. pszczolinki, złotolitki, murarki, jerzyki, kawki, pustułki, mazurki, bociany białe, nietoperze).

 

Na szczególną uwagę tym razem zasługiwać będą trwałe rozwiązania – np. schronienia wmurowane w nowe budynki, wykorzystanie trwałych materiałów np. trocinobeton. Źle wykonane budki dla ptaków i nietoperzy oraz budki dla gatunków pospolitych (np. szpak, bogatka) nie będę finansowane. Do wniosku obowiązkowo prosimy załączyć schematy przewidzianych do montażu urządzeń oraz jeśli już takie gdzieś istnieją dobrze, gdy będą załączone fotografie.

 

Ocena wniosku jest dwustopniowa - formalna i merytoryczna. Ocena formalna dotyczy zgodności wniosku z wzorem wniosku, kompletności, terminowego złożenia wniosku, podpisów osób upoważnionych oraz terminu realizacji projektu. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertęwspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru -dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawcy (-ów),

- statut organizacji – aktualna wersja.

 

W przypadku składania kopii, dokument należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z wpisem w KRS lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących).

 

Po pozytywnej ocenie formalnej oceny merytorycznej wniosków dokonuje Kapituła Funduszu.

 

Projekt może rozpoczynać się nie wcześniej jak 01.03.2015 i powinien trwać nie dłużej niż do15.04.2015. Jeśli projekt zgłaszany do dofinansowania stanowi część dużego projektu zadanie przewidziane do dofinansowania powinno być jasno wydzielone i zostać w całości zrealizowane w podanym terminie. Raport końcowy wraz z załącznikami należy przesłać do 01 maja 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego).

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000,00 zł. Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 10% wartości projektu.

 

Jako wnioskodawcy preferowane będą organizacje społeczne. Nie dofinansowuje się działań osób prywatnych. Nie finansuje się zadań związanych z turystyką, promocją (np. druk ulotek), reklamą, tworzeniem ścieżek rowerowych, rewitalizacją parków i ogrodów, zakupem komputerów, kamer, aparatów fotograficznych itp., nasadzeń roślin ozdobnych oraz nie finansujemy projektów w jakikolwiek sposób wspierających obce gatunki roślin i zwierząt.

 

Pierwsza rata dotacji celowej wyniesie co najmniej 80% i wypłacona zostanie po podpisaniu umowy, druga rata dotacji osiągnie maksymalnie 20% i wypłacona zostanie po przesłaniu i zaakceptowaniu raportu z realizacji projektu.

 

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wnioski należy przesyłać w 1 egz. do dnia 15.02.2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

Trzcinica Wołowska 10

56-160 Wińsko

z dopiskiem na kopercie: Fundusz dla Przyrody