PoWtŚrCzPtSoNd
01020304
05060708091011
1213141516 1718
19202122232425
262728293031

Udostępnij:

Dąbrowskie OPP

Piątek, 16 stycznia, 2015, #NGO, #Aktualności, #1% dla Dąbrowskich OPP

Przedstawiamy Państwu wykaz Organizacji Pożytku Publicznego działających na rzecz społeczności Miasta Dąbrowa Górnicza, zachęcamy do ich wsparcia:

Tym organizacjom możesz przekazać swój 1% za 2014 r:

 

CARITAS DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ
KRS 0000222993
ze wskazaniem: Dom dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej
http://www.sosnowiec.caritas.pl/

Stowarzyszenie prowadzi w Dąbrowie Dom dla Bezdomnych. Placówka podejmuje działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Dom dla Bezdomnych jest czynny przez cały rok zapewniając swoim pensjonariuszom   zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych poprzez: zapewnienie bezpiecznego i godnego miejsca noclegowego, zapewnienie posiłków dziennie w tym posiłków na gorąco, możliwość korzystania z urządzeń i środków służących do utrzymania higieny osobistej, zapewnienie niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, pomoc w uzyskaniu opieki medycznej i sanitarnej, pomoc w wyrabianiu lub odtwarzaniu dokumentów osobistych, działania aktywizujące adekwatne do rodzaju bezdomności, zapewnienie rzetelnej informacji w punkcie informatyczno – konsultacyjnym oraz praca socjalna oraz psychologiczno - pedagogiczna z osobami bezdomnymi, przez  wykwalifikowany wolontariat.

 

DĄBROWSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN W KRYZYSIE
KRS 0000023455

Główną misją organizacji jest integracja i pomoc rzeczowa oraz materialna w szczególności dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym. Stowarzyszenie przeciwdziała patologii społecznej w rodzinie (alkoholizm, znęcanie się i maltretowanie kobiet , dzieci i inne), bezrobociu poprzez poszukiwanie miejsc pracy w szczególności kobietom. Pomaga samotnym matkom i ojcom, ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych oraz ofiarom po wypadkach drogowych.

Najważniejsze realizowane projekty to organizacja świątecznych ogólnopolskich zbiórki żywności, organizacja Dnia Dziecka, organizacja Mikołajków, wspieranie Placówek Oświatowych, Domów Dziecka, Domów Opieki, Domów Samotnych Matek, Zakładów Opiekuńczych dla Dzieci oraz Hospicja.

 

FUNDACJA „GODNE ŻYCIE”
KRS 0000139088
www.fundacjagodnezycie.eu

Fundacja Godne Życie od ponad 12 lat działa na rzecz dąbrowskich rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a także realizuje zadania zmierzające do wyrównania szans życiowych tych osób. Organizacja otacza swoją opieką głównie dzieci i młodzież oraz ich rodziny ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem Fundacji jest nadanie życiu młodych ludzi nowego sensu, pasji oraz motywacji do realizacji swoich ambicji i rozwoju.

Najważniejsze działania to: prowadzenie trzech świetlic środowiskowych, prowadzenie Miejskiego Centrum Informacji w C.H. Pogoria w Dąbrowie Górniczej, prowadzenie bezpłatnych Dąbrowskich Poradni Prawnych, Festiwal Street Art.- czyli Dąbrowska Twórczość Uliczna, Festiwal EtnoART, Olimpiada Sportów Niecodziennych, organizacja Targów Informacji Zawodowej, organizacja Kącika Kultury w CH Pogoria, Dąbrowskie Ubieranie Choinki, Miasteczko Św. Mikołaja.

 

FUNDACJA FOR ANIMALS
KRS 0000265307
http://www.foranimals.org.pl/

Głównym celem Fundacji jest niesienie pomocy pokrzywdzonym i krzywdzonym zwierzętom, poprzez ich adopcje, wspieranie placówek dla zwierzętom bezdomnym. Wspiera wszelkie działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, propaguje właściwy stosunku do zwierząt oraz edukuje społeczeństwo.

Do działań, które stale prowadzone przez organizację należą: interwencje w sprawach zwierząt źle traktowanych; pomoc karmicielom kotów w odławianiu i dowożeniu do lecznicy kotów wolno żyjących w celu sterylizacji w ramach programu wdrożonego przez Urząd Miejski; pomoc finansowa w leczeniu i sterylizacji zwierząt  posiadających właścicieli, którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej oraz organizowanie akcji adopcji zwierząt.

 

FUNDACJA REGIONALNEJ AGENCJI PROMOCJI ZATRUDNIENIA 
KRS 0000144428
http://www.frapz.org.pl/

Misją Fundacji RAPZ jest wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego regionu Zagłębia Dąbrowskiego poprzez wzmacnianie jego ludzkiego i ekonomicznego potencjału. Dąży do tego, aby obszar Zagłębia Dąbrowskiego stał się atrakcyjną dla inwestorów lokalizacją, silnie rozwiniętym gospodarczo regionem sprzyjającym przedsiębiorcom, którego mieszkańcy to ludzie kreatywni, wykształceni, dobrze wykwalifikowani oraz aktywni zawodowo na miarę własnych potrzeb i aspiracji.

Najważniejsze projekty to: szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. "ECDL na 5.0+", szkolenia komputerowe w ramach projektu pn. „KOMPUTER BEZ TAJEMNIC”, Projekt "Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji na terenie powiatu myszkowskiego", projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego", projekt „Spółdzielnie socjalne nowej ery”, projekt "Poradnictwo zawodowe dla uczniów szkół gimnazjalnych".

 

FUNDACJA S.O.S. DLA ZWIERZĄT
KRS 0000285182 www.fundacjasosdlazwierzat.org
 

Fundacja opiekuje się zwierzętami porzuconymi, bezdomnymi i potrzebującymi pomocy. Wspiera działania w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt. Edukuje ekologicznie, szczególnie jest to ukierunkowane na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt.

Do kluczowych działań prowadzonych przez fundację należą: interwencje w sprawach zwierząt źle traktowanych przez właścicieli zarówno we współpracy ze służbami Urzędu Miejskiego jak i we własnym zakresie; pomoc karmicielom kotów w odławianiu i dowożeniu do lecznicy kotów wolno żyjących w celu sterylizacji w ramach programu wdrożonego przez Urząd Miejski; pomoc finansowa w leczeniu i sterylizacji zwierząt posiadających właścicieli, którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej

 

FUNDACJA NA RZECZ PROMOWANIA AKTYWNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYGRAJMY RAZEM"
KRS 0000369145

www.wygrajmyrazem.org.pl

Fundacja realizuje działania zmierzające do wsparcia postaw twórczych osób niepełnosprawnych w różnych dziadzinach sztuki. Działania te polegają na angażowaniu wybitnie utalentowanych artystów z terenu całego kraju (osoby niepełnosprawne) w projekty i przedsięwzięcia artystyczne realizowane w myśl hasła „Wygrajmy Razem” z wieloma partnerami (instytucje kulturalne, placówki szkolno-wychowawcze, inne organizacje pozarządowe).

Najważniejsze projekty realizowane to: projekt pn. „Etnomi”; VII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Osób Niewidomych i Słabowidzących „Dotyk Dźwięku”; warsztaty teatralne „Kasieńkowe Bajanie”; warsztaty wokalne dla osób niepełnosprawnych „Powsin 2014; wycieczka edukacyjno-integracyjna dla podopiecznych WTZ „Otwarte Serca”; projekt kulturalny pn. „Wygrajmy Razem Mimo Wszystko”.

 

FUNDACJA UPOWSZECHNIANIA REHABILITACJI LECZNICZEJ
KRS 0000347089

Fundacja zajmuje się upowszechnianiem rehabilitacji leczniczej, udzielaniem pomocy rzeczowo-finansowej w zakresie rozwoju rehabilitacji leczniczej oraz bierze udział w realizacji programów przesiewnych wad postaw dzieci i młodzieży.

 

KLUB SPORTÓW WODNYCH "HUTNIK" - POGORIA
KRS 0000063580
www.kswhutnik.prv.pl

Celem ogólnym KSW „HUTNIK” jest realizowanie i propagowanie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez: wychowanie fizyczne, sport oraz rekreację i rehabilitację ruchową. Zakresem szczególnym KSW „HUTNIK” jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w sportach wodnych oraz konsolidacja w kształtowaniu podstaw zdrowego społeczeństwa morskiego, zwłaszcza wśród młodzieży. Działalność statutowa klubu prowadzona jest na zbiorniku Pogoria I w oparciu o własną przestrzeń jachtową.

Klub prowadzi także działania związane z organizowaniem  i prowadzeniem zajęć edukacyjnych nauki żeglowania, nawigacji morskiej, locji, meteorologii oraz pozostałych przedmiotów zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń na stopnie żeglarskie. Działania podejmowane przez klub to także zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz organizowanie zawodów sportowych w żeglarstwie.

 

STOWARZYSZENIE IRBIS
KRS 0000252284

www.irbis.pietraga.info

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do aktywizacji, integracji, ochrony praw i pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym: dzieciom, w tym z rodzin adopcyjnych               i zastępczych, niepełnosprawnym oraz osobom starszym (po 50 roku życia).

Główne działania Stowarzyszenia to ochrona interesów dzieci, pomoc w zachowaniu prawa dzieci do wychowywania się w rodzinie - biologicznej, adopcyjnej i zastępczej, wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci wychowywanych poza rodzinami biologicznymi, pomoc dla rodzin adopcyjnych i zastępczych w wypełnianiu funkcji społecznych i pedagogicznych, dbałość o sprawność fizyczną i psychiczną osób niepełnosprawnych i starszych oraz upowszechnianie i koordynowanie przepływu informacji dla i o osobach niepełnosprawnych, seniorach oraz adopcji i rodzicielstwie zastępczym.

 

FUNDACJA NASZE DZIECI
KRS 0000377619
http://fundacja-naszedzieci.pl/

Misją Fundacji jest wspieranie rozwoju, wychowania oraz edukacji dzieci i młodzieży na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego i małopolskiego. Fundacja rozwija również działalność w zakresie pomocy społecznej oraz organizowania wsparcia finansowego i rzeczowego dla dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

Głównym projektem prowadzonym przez Fundację Nasze Dzieci był projekt dotyczący działalności w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci, a także w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa oraz pomoc społeczna, obejmujący współorganizowanie oraz dofinansowanie usług edukacyjnych Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” w Dąbrowie Górniczej oraz Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Akademia Małych Pociech w Krakowie”.

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "TĘCZA" BŁĘDÓW
KRS 0000023953
http://teczabledow-1951.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez sport w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu. Angażuje dzieci do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Mając na uwadze cel główny wszelkich działań – tj. propagowanie wśród dzieci i młodzieży terenów zielonych zdrowego trybu życia przez sport, turystykę i rekreację w ramach zajęć rekreacyjno - sportowych oraz szkolno-wychowawczych LKS Tęcza Błędów organizuje także cykliczne projekty i przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Dąbrowy Górniczej, które są finansowane ze środków własnych klubu, w oparciu o dotacje i darowizny osób prywatnych oraz partnerów instytucjonalnych, jak również społeczną pracę członków.

 

MIEJSKI KLUB SPORTOWY  DĄBROWA GÓRNICZA
KRS 0000274168
www.mksdabrowa.pl

Miejski Klub Sportowy organizuje i rozwija sport wyczynowy i młodzieżowy w zakresie siatkówki, siatkówki plażowej i koszykówki. Celem MKS jest krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu wśród obywateli Dąbrowy Górniczej poprzez zaangażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności oraz zainteresowań.

Najważniejsze realizowane projekty to: udział zespołów i reprezentantów klubu w rozgrywkach ligowych, zawodach i turniejach organizowanych przez polskie związki sportowe oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej
www.sisp.nazwa.pl/pzndabrowa

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej działa w celu integracji, rehabilitacji, edukacji, dostępu do informacji oraz ochrony praw ekonomicznych i społecznych inwalidów wzroku i ich rodzin. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Podejmuje działania kształtujące właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: szkolenie wyjazdowe w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym Polskiego Związku Niewidomych, w świetlicy Koła PZN odbyły się szkolenia: z usprawniania widzenia, muzyczne i plastyczne, niewidomi i słabo widzący wzięli również udział w zajęciach gimnastyki rehabilitacyjnej oraz w terapii w grocie solnej, zorganizowano 2 wyjazdy integracyjno – terapeutyczne: 3 dniowy do Wrocławia i w inne miejsca na Dolnym Śląsku oraz 4 dniowy w Bieszczady, w świetlicy odbywały się spotkania i wieczorki okolicznościowe z różnych okazji.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE
KRS 0000235114
www.ptk-opp.pl

Polskie Towarzystwo Kulturalne działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin z Dąbrowy Górniczej. Stowarzyszenie prowadzi wiele bezpłatnych zajęć edukacyjno-wychowawczych, artystycznych, kulturalnych, sportowych i turystycznych. Organizuje wolny czas w sposób aktywny i twórczy. Wspiera indywidualny rozwój dzieci i młodzieży. Przeciwdziała  patologiom oraz izolacji społecznej. 

Najważniejsze zrealizowane projekty to: Klub Młodych Zdobywców, Klub Podróżników, Otwarty Turniej Speed Stacks, Otwarty Turniej Hokeja Stołowego, zajęcia edukacyjno-animacyjne, Hope Festiwal.

 

STOWARZYSZENIE DAR SERCA
KRS 0000301248
www.stowarzyszeniedarserca.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki uzależnień, kultury i sztuki,  krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu. Podejmuje działania mające na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wspieranie indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijając pasje i zainteresowania młodych ludzi, rozbudzając ciekawość poznawczą poprzez organizację imprez kulturalnych, koncertów, audycji muzycznych  i wycieczek turystycznych.

Najważniejsze realizowane projekty to: ,,Świetlica środowiskowa z programem profilaktycznym”, ,,Zimowa Akademia Rozmaitości”, ,,Wakacyjna Akademia Rozmaitości”, ,,Warsztaty wrażliwości”, ,,Akademia Rozmaitości”, ,,Akademia Zdrowego Dzieciaka”, Zbiórka publiczna GRAJ I POMAGAJ.

 

STOWARZYSZENIE DLA DZIECI SŁABOWIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH "RAZEM DO CELU"
KRS 0000114587

Stowarzyszenie oferuje pomoc pedagogiczną i psychologiczną dzieciom słabo widzącym. Poszukiwanie ludzi dobrej woli do współpracy na rzecz dzieci słabo widzących i niewidomych. Opiekuje się także ośrodkiem dla dzieci słabo widzących i niewidomych, który prowadzi szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, szkołę zawodową, internat i stołówkę.

Stowarzyszenie działa również na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziała również uzależnieniom i patologiom społecznym. Prowadzi działalność charytatywną oraz wspiera i organizuje wolontariat.
 

STOWARZYSZENIE KRÓTKOFALOWCÓW ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
KRS 0000204851
www.sp9ykd.com

Stowarzyszenie zrzesza środowiska osób zainteresowanych amatorską łącznością przy wykorzystaniu przemienników tak radiowych jak i telewizyjnych. Propaguje idee nowoczesnych amatorskich technologii łączności radiowych i telewizyjnych oraz popularyzuje miasto i region z wykorzystaniem posiadanego sprzętu i uprawnień. Prowadzi również działalność poprzez upowszechnienie wiedzy i edukację oraz politechnizację dzieci i młodzież w wieku szkolnym oraz dorosłych.

Do ważnych działań podejmowanych przez organizację  zaliczyć należy także utrzymanie stałych kontaktów i współpracy z organami administracji rzędowej i samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w kraju i zagranicy, jak również nawiązanie nowych kontaktów i współpracy, wymiana doświadczeń  podobnymi organizacjami z kraju i zagranicy

 

STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000186577
ze wskazaniem: Klub SHDKRP im. dr Adama Bilika przy ArcekorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej.
www.shdkrpdg.org

Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i edukacja połączona ze zorganizowanym oddawaniem krwi. Współpracuje z placówkami Służby Krwi, szkołami, jednostkami samorządu terytorialnego i wiodącymi zakładami pracy. Dba o interesy krwiodawców i pacjentów.

Do głównych działań organizowanych przez stowarzyszenie zaliczyć należy akcje honorowego krwiodawstwa w Zagłębiu oraz prowadzenie działalności propagującej akcję "Ambulans". Klub SHDKRP prowadzi także działania w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

 

ZIEMIA I MY - CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
KRS 0000004050
www.ziemiaimy.org.pl

Celem Stowarzyszenia jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna prowadzona wszędzie  i wśród wszystkich. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie edukacji środowiskowej, działalności kulturowej, prozdrowotnej i krajoznawczej oraz podejmowanie działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Do kluczowych działań podejmowanych przez organizację należą m.in.: realizacja programów łączących ekologię i sztukę, ochrona klimatu na poziomie lokalnych oraz organizacja ponad wojewódzkich konkursów ekologicznych: konkursy wiedzy, rysunkowe, fotograficzne, na przedmiot wykonany z odpadów, muzyczne, na pracę badawczą.

 

STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ p.n. DĄBROWSKI KLUB BOKSERSKI
KRS 0000169477

http://www.dabrowskiboks.pl/

Klub Bokserski propaguje idee pięściarstwa, wychowanie poprzez kulturę fizyczną i sport, promuje zdrowy tryb życia. Treningi bokserskie organizowane są dla  młodzieży do lat 18 - ćwiczą w nim zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Funkcjonując jako organizacja pożytku publicznego, Dąbrowski Klub Bokserski corocznie w ramach akcji lato organizuje dla dzieci i młodzieży darmowe zajęcia sportowe z boksu i kick-boxingu, w ramach których odbywają się m.in.: ćwiczenia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, marszobiegi, gry, zabawy, wykłady historii sportu oraz rozdawane są nagrody dla uczestników.

Najważniejsze projekty to: corocznie w miesiącach wakacyjnych i ferii klub organizuje akcję „Lato” i „Zima” dla najmłodszych i nie tylko oraz organizacja we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dąbrowy Górniczej wycieczki krajoznawcze po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

 

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI – ŚLĄSKI ODDZIAŁ REGIONALNY
KRS 0000131323
ze wskazaniem: Oddział Miejski w Dąbrowie Górniczej
www.tpddabrowa.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Dąbrowie Górniczej jest organizacją podlegającą Śląskiemu Oddziałowi TPD. Jest stowarzyszeniem działającym na rzecz dzieci i młodzieży. Pomaga młodym ludziom, udzielając się opiekuńczo, profilaktycznie, ale i wychowawczo. Integruje młode środowisko poprzez organizację imprez rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych.

Najważniejsze projekty to: prowadzenie świetlicy terapeutyczno – środowiskowej „Kolorowy Świat”, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Radosny Świat”, organizacja koloni letnich i zimowych, czyli zorganizowany wypoczynek zarówno dla dzieci, jak i młodzieży, imprezy okolicznościowe (święta, Dzień Dziecka, Mikołajki, występy artystyczne  itp.), działalność charytatywna – paczki żywnościowe, zbiórki produktów pierwszej potrzeby, środków czystości.

 

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW ŚLĄSKA
KRS 0000273051
ze wskazaniem: Hufiec Dąbrowa Górnicza
http://www.dabrowagornicza.zhp.pl

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku, jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, czyli kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań zgodnie z jego poglądami, wyznaniem i rasą, w zgodzie z przyrodą.

Najważniejsze projekty to: harcerska akcja zimowa i harcerska akcja letnia, czyli zorganizowany wypoczynek dla dzieci w okresie ferii i wakacji; „4 pory roku młodego ekologa”, czyli całoroczny program edukacji ekologicznej; prowadzenie śródrocznej działalności drużyn harcerskich i gromad zuchowych polegająca na cotygodniowych spotkaniach podczas zbiórek oraz organizacji rajdów, wycieczek oraz biwaków

 

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KRS 0000116212
ze wskazaniem: OSP w Dąbrowie Górniczej i dopisaniem jednej z 11 jednostek wraz z kodem: Ząbkowice 42-520; Ujejsce 42-520; Łosień 42-523; Okradzionów 42-523; Trzebiesławice 42-510; Tucznawa 42-522; Błędów 42-525; Strzemieszyce 42-530; Łazy Błędowskie 42-525; Kuźniczka Nowa 42-523; Łęka 42-523.

Ochotnicze Straże Pożarne wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wspierają różnorodne formy pracy kulturalno-oświatowej, popularyzują dorobek historyczny ruchu strażackiego, rozwijają działalność artystyczną i sportową w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Działalność OSP obejmuje m.in.: prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami; informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi; upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej; wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na własnym terenie.

 

DĄBROWSKA FUNDACJA MEDYCZNA

KRS 0000293251

http://www.szpital-dg.pl/fundacja/index.html

Główne cele działalności Fundacji to: pomoc we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych w Szpitalu Specjalistycznym w Dąbrowie Górniczej oraz umożliwienie korzystania nowej i specjalistycznej aparatury diagnostyczno – leczniczej. Dodatkowo fundacja może prowadzić działalność fizjoterapeutyczną, paramedyczną, działania z zakresu pomocy społecznej z i bez zakwaterowania, jak również inną działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Najważniejsze zrealizowane projekty to: szkolenia dla personelu lekarskiego i pielęgniarskiego; dofinansowanie zakupu endoprotezy dla pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej oraz sfinansowanie naprawy aparatu USG dla Oddziału Ginekologiczno – Położniczego Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej w kwocie 15830,10 zł.

 

LUDOWY KLUB SPORTOWY "PROMIEŃ" STRZEMIESZYCE MAŁE

KRS 0000297042

http://promienstrzemieszyce.futbolowo.pl/

Celem Klubu jest propagowanie wychowania fizycznego i sportu oraz zapewnienie swym członkom odpowiednich warunków do uprawiania sportu. Klub współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami prawnymi prowadzącymi działalność profilaktyczną w zakresie patologii społecznych, jak również wszelką działalność na rzecz osób i grup społecznych wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, zwłaszcza młodzieży ze środowisk patologicznych rodzin.

W roku 2014 zorganizowano festyn sportowy podczas, którego odbyło się wiele różnorakich gier, zabaw oraz zawodów sportowych dla wszystkich chętnych uczestników tego festynu (zarówno dzieci, młodzież, osoby dorosłe). LKS ciągle inwestuje w rozwój klubu, co przekłada się w coraz to lepsze wyniki sportowe drużyny.