PoWtŚrCzPtSoNd
01020304 050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Wnioski na rozwój sportu

Czwartek, 4 grudnia, 2014, #Dotacje, #Aktualności

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza nabór wniosków o dotacje z budżetu Gminy na realizację w 2015r. przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu. Oferty można składać do 22 grudnia 2014 r.

 

Dotację celową z budżetu Miasta Dąbrowa Górnicza może otrzymać klub sportowy posiadający siedzibę w Dąbrowie Górniczej, działający na terenie miasta i nie prowadzący działalności w celu osiągnięcia zysku.

Warunkiem umożliwiającym ubieganie się klubu sportowego, stowarzyszenia o dotację z budżetu Gminy jest zrzeszenie w klubie/stowarzyszeniu zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału we współzawodnictwie sportowym

Realizacja  przedsięwzięć obejmuje okres od 02.01.2015r. do 31.12.2015r.

Na realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju sportu w 2015r. proponuje się przeznaczyć z budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza środki finansowe w wysokości: 1.850.000,00 zł. Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany wysokości w/w środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, których ostateczna wysokość zostanie ustalona po zatwierdzeniu przez Radę Miejską budżetu Gminy Dąbrowa Górnicza na rok 2015r.

Wniosek o dotację składa się na druku formularza, którego wzór został określony w Zarządzeniu Nr 2608.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 25.11.2014r.

Wymagane załączniki do wniosku:

-     aktualny wypis z rejestru klubu/stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym  rejestrze,

-     Statut klubu/stowarzyszenia,

-   status prawny posiadanej bazy (własność klubu/stowarzyszenia lub umowa użyczenia, najmu, dzierżawy ( wymagana  potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia umowy lub aktu własności),

-   zaświadczenia o nie zaleganiu klubu/stowarzyszenia z płatnościami wobec Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych oraz Urzędu Skarbowego,

        -     sprawozdanie finansowe (bilans zysków i strat) za rok poprzedni ( 2013r.)

-     sprawozdanie merytoryczne (opisowe) z działalności klubu/stowarzyszenia za rok poprzedni  ( 2013r.)

Załączniki do wniosku mogą być w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez uprawnione przez Zarząd osoby (zgodnie ze statutem i KRS lub innym rejestrem).

Ważność zaświadczeń do 3 m-cy licząc do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia naboru wniosków o dotację.

Druk wniosku o dotacje jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 w skrytkach Wydziału Promocji, Kultury i Sportu w Biurze Obsługi Interesantów ( parter hol główny) oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.bip.dabrowa-gornicza.pl menu przedmiotowe - „Sposoby załatwiania spraw” - „ Oświata, kultura i sport”.

Realizacja dotowanego przedsięwzięcia odbędzie się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, a dotowanym klubem/stowarzyszeniem w której zostanie określony między innymi termin obowiązywania umowy oraz warunki i wszelkie zobowiązania obu stron związane z realizacją dotowanego zadania, w tym jego kontrola ze strony Dotującego. Dotowany klub/stowarzyszenie  zobowiązane będzie do złożenia sprawozdania z wydatkowania otrzymanych środków finansowych z budżetu Gminy oraz udziału  środków własnych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia.

Dotacja celowa ze środków publicznych może być przyznana klubowi/stowarzyszeniu do wysokości 70% całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Jako koszty kwalifikowane, finansowane z dotacji oraz ze środków własnych podlegające rozliczeniu będą traktowane tylko te, które zostaną poniesione przez klub/stowarzyszenie  wyłącznie w okresie obowiązywania umowy. Koszty poniesione przez klub/stowarzyszenie w okresie poprzedzającym podpisanie umowy nie podlegają rozliczeniu i nie będą uwzględniane w sprawozdaniu, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy  złożyć: w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21 (stanowisko „Informacja”- hol główny) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.12.2014r.

 

Szczegółowe informacje na BIP.