PoWtŚrCzPtSoNd
010203 04050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Udostępnij:

Konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Środa, 3 grudnia, 2014, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

 

Celem zadania publicznego jest wyłonienie wniosków projektowych, których realizacja wpłynie na:

- rozwój debaty publicznej na temat polskiej polityki zagranicznej w obszarach  komunikacyjnych wynikających z priorytetów polskiej polityki zagranicznej na lata 2012-2016;

- wzmocnienie zaplecza merytorycznego regionalnej współpracy międzynarodowej.

 

Proponowane działania z zakresu rozwoju debaty publicznej odnosić się muszą do następujących obszarów komunikacyjnych:

- promocja sukcesu Polski regionalnej i lokalnej– wsparcie wymiaru samorządowego polskiej polityki zagranicznej,

- Polska jako aktywny uczestnik działań na rzecz demokratyzacji, rozwoju społeczeństw      obywatelskich i ochrony praw człowieka na świecie,

- Polska jako aktywny członek UE,

- Polska jako aktywny uczestnik współpracy regionalnej,

- popularyzacja problematyki pomocy rozwojowej wśród obywateli krajów członkowskich UE.

 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 3 400 000,00 PLN (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

 

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

- podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy,

- jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu: ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013.594 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2013.595 z późn. zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. 2013.596 z późn. zm.),

z zastrzeżeniem postanowień regulaminu konkursu.

 

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin dokonania wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników, zamieszczono na stronie internetowej i w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

Przed złożeniem wniosku projektowego wnioskodawcy zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem konkursu otwartego „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”.

 

Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 marca 2015 r. do 30 listopada 2015

Termin składania wniosków projektowych:

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa;

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2015”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 9:00-12:00 oraz 12:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Dziennik jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 23 grudnia 2014 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu wniosku projektowego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych).

Wnioski projektowe, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków projektowych oraz termin dokonania wyboru wniosków projektowych:

Wnioski projektowe będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu
i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 27 lutego 2015 r.

 

Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2014“ na kwotę 2 668 708,84 zł.

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadanie publiczne „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2013“ na kwotę  3 016 493,35 zł.