PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
242526 27282930

Udostępnij:

Sport dla wszystkich - konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

Środa, 26 listopada, 2014, #Dotacje, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

 

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, zaplanowano kwotę w łącznej wysokości: 19 600 000 zł. Wysokość dostępnych środków może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w projekcie ustawy budżetowej lub w planie rzeczowo-finansowym MSiT na rok 2015 w części 25-kultura fizyczna.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2013 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 17 639 000 zł.

Na realizację zadań w ramach w/w działania w roku 2014 przeznaczono kwotę w łącznej wysokości – 17 800 000 zł.

 

W ramach konkursu rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach sportu dla wszystkich:

1)      Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;              

2)      Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;

3)      Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;

4)      Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"

5)      Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych;

6)      Wspieranie projektów sportu dla wszystkich  (poz. 1-5) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.   

 

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania sportu – wymagany odpowiedni zapis w statucie, a w szczególności podmioty o zasięgu ogólnopolskim. Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości co najmniej 20 % całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (np. w ramach innych konkursów). Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo, do wskazania zadań priorytetowych, dla których w ramach niniejszego konkursu może zostać ogłoszony, w innym terminie, oddzielny nabór ofert.   


Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

Przedsięwzięć o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym, realizowanych w formie programów, projektów, kampanii, imprez sportowych, zorganizowanych zajęć aktywizujących i sportowych, itp., z uwzględnieniem w szczególności:

a) wspierania inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób de faworyzowanych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;

b) wspierania prozdrowotnych programów aktywności fizycznej przeciwdziałających nadwadze i otyłości, realizowanych w różnych grupach społecznych;

c)  inicjowania i realizowania kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;

d)  promowania wolontariatu sportowego oraz rozwijania poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;

e) angażowania i  integrowania środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów,

f) projektów, w których wnioskodawca wykazał stosowne doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych oraz przedstawił oszczędną i racjonalna kalkulację kosztów realizacji zadania.

 

Termin i tryb składania i rozpatrywania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków AMODIT. Wypełniony w systemie AMODIT formularz oferty i załączniki nr 1, nr 2, nr 3, należy wydrukować, podpisać i opieczętować. Ofertę stanowią wyżej wymienione, formularz oferty  (wniosek), załączniki nr 1, nr 2, nr 3 oraz pozostałe wymagane dokumenty (wymienione w pkt.6 ogłoszenia). Ofertę po wypełnieniu i wysłaniu w systemie, należy wydrukować i przesłać również w formie papierowej na podany poniżej adres, we wskazanym poniżej terminie.   

Oferty należy składać do 16 grudnia 2014 roku. Datą złożenia oferty jest data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia do siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Oferty złożone we wskazanym terminie zostaną rozpatrzone do 26 stycznia 2015 r.

Oferty składane po w/w terminie mogą zostać rozpatrzone, pod warunkiem posiadania środków finansowych.

Uwaga:

Przedmiotem dofinansowania mogą być objęte wyłącznie przedsięwzięcia zaplanowane w roku kalendarzowym 2015, których realizacja może być podjęta nie wcześniej, niż po terminie złożenia oferty konkursowej.

 

Wymagane dokumenty:

a)      wypełniony formularz oferty (wniosek)

b)      wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji o Wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej Wnioskodawcy;

c)      statut wnioskodawcy z potwierdzeniem jego zgodności z oryginałem przez upoważnione osoby;

d)     sprawozdania merytoryczne i finansowe z roku poprzedniego opatrzone podpisami upoważnionych osób.

 

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełnioną ofertę należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą lub przekazać osobiście na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu dla Wszystkich,

00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14

z dopiskiem na kopercie: Sport dla Wszystkich – konkurs ofert ‘2015".

 

Oceny i wyboru ofert dokonuje Departament Sportu dla Wszystkich poprzez powołaną przez Ministra Komisję oceniającą, która przedstawia propozycje dofinansowania do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

Niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, zostanie przedstawiona na stronie internetowej Ministerstwa Sportui Turystyki www.msport.gov.pl.

Więcej informacji na stronie.