PoWtŚrCzPtSoNd
0102
03040506070809
10 111213141516
17181920212223
24252627282930

Udostępnij:

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Poniedziałek, 10 listopada, 2014, #NGO, #Aktualności

Został ogłaszony nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL).

 

Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

c) jedno dla przedstawiciela federacji;

d) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przedsiębiorczości, działalności B + R, transferu technologii i wiedzy, infrastruktury badawczo-rozwojowej i innowacji;

e) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz edukacji w szczególności w kontekście poprawy jakości kształcenia, dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy, wzrostu udziału w kształceniu osób dorosłych, a zwłaszcza grup niedoreprezentowanych;

f) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony zdrowia będącego stałym zastępcą przedstawiciela w zakresie edukacji, w szczególności w kontekście tworzenia i realizacji programów profilaktycznych, których celem jest wydłużenie czasu aktywności zawodowej oraz ograniczenie wyłączania osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych.

 

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl; marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 20 listopada 2014

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

załącznik nr 2 Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia

 

Procedura zgłaszania kandydata na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020 (Rozdział 5 Ordynacji)

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

pkt. 2-6 – wypełnia kandydat na członka KM,

pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,

pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,

pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,

pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM

pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska

pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazane adresy poczty elektronicznej.

Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

 

UWAGA!

W wyborach do komitetu monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 czynne prawo wyborcze przysługuje:

Organizacjom pozarządowym, których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.

Federacjom (o których mowa w pkt. 1.2 lit h ordynacji wyborczej), których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.

Nieposiadającym osobowości prawnej oddziałom terenowym organizacji pozarządowych o ile są wpisane do KRS (rubryka 3) a ich siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego.

Kandydatury zgłoszone przez inne podmioty lub takie, którym nie udzielono wymaganego poparcia przez organizacje pozarządowe których siedziba mieści się na terenie województwa śląskiego będą odrzucane.

Zgłoszenie kandydata przez oddział nieposiadający osobowości prawnej wyczerpuje limit zgłoszeń dostępny dla organizacji pozarządowej w ramach wyborów do KM RPO WSL. Oznacza to, że inne nieposiadające osobowości prawnej oddziały tej samej organizacji nie mogą zgłaszać kolejnych kandydatów.

Jeżeli na terenie województwa śląskiego działa kilka nieposiadających osobowości prawnej oddziałów terenowych organizacji pozarządowej mogą one udzielać poparcia kandydatom w taki sposób, iż daną kandydaturę popierać może tylko jeden oddział terenowy, natomiast różne oddziały terenowe popierać mogą różnych kandydatów.

Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.