PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
151617 18192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Dotacje Fundacji Kronenberga

Środa, 17 września, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: EDUKACJA (Innowacje w edukacji, edukacja ekonomiczna, dziedzictwo kulturowe i tradycje i twórczość artystyczna dzieci i młodzieży) oraz ROZWÓJ LOKALNY (priorytety opieki zdrowotnej, polityka społeczna nauka przedsiębiorczości).

Fundacja finansuje, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.:

 • warsztaty,
 • szkolenia,
 • konkursy i olimpiady

Udziela dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refunduje poniesionych wcześniej kosztów.

O dotacje mogą wnioskować:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • szkoły,
 • domy kultury,
 • biblioteki,
 • jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Nie finansuje: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, podmiotów ekonomii społecznej, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów, remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, zakupu sprzętu sportowego, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów, przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych.

Listy dotacji przyznanych przez Fundację w poprzednich latach, ich donatobiorcy, wysokość oraz przeznaczenie w podziale na poszczególne obszary programowe znajdują się w sprawozdaniach rocznych Fundacji. Przykładowe projekty, na które udzielamy dofinansowania, znaleźć można w zakładce "Przykładowe projekty".

WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PDF

Regulamin przyznawania dofinansowania

Najbliższe terminy składania wniosków:

W terminie od 8 września do 3 października 2014 r. będzie można składać zarówno wnioski o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.

Sprawozdania, kontrole wykorzystania dotacji

Fundacja na bieżąco monitoruje terminowość nadsyłania sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji dofinansowanych projektów. Prowadzi również systematycznie kontrole sprawdzające prawidłowość wykorzystania dofinansowania.

Instytucja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do jego wykorzystania zgodnie z warunkami umowy i regulaminu przyznawania dofinansowania. Zobowiązana jest również do złożenia końcowych sprawozdań - merytorycznych i finansowych -  wg wytycznych ze specjalnych formularzy załączonych do umowy dofinansowania.

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania ostatecznie weryfikowana jest podczas kontroli, w trakcie której donatobiorca na żądanie kontrolera Fundacji zobowiązany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej oraz materiałów merytorycznych potwierdzających realizację dotowanego przedsięwzięcia. Instytucje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do przechowywania pełnej dokumentacji merytorycznej i finansowej przez 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

Wyniki kontroli odnotowywane są na specjalnej Karcie Monitoringu dofinansowania. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź zgłoszenia wątpliwości odnośnie do wykorzystania dofinansowania, donatobiorca zostaje zobowiązany do dostarczenia do biura Fundacji pisemnego wyjaśnienia w wyznaczonym przez kontrolera terminie. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia wyjaśnień, podejmowane są kroki ponaglające donatobiorcę, który wzbudził zastrzeżenia kontrolera, kiedy nie odnosi to skutku Fundacja występuje o zwrot dofinansowania.

W pierwszym rzędzie kontrolowane są instytucje, które otrzymały więcej niż jedną dotację oraz instytucje, w których sprawozdaniu z realizacji projektu widoczne są rozbieżności w stosunku do preliminarza projektu.
 
Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na:

 • Zgodność zrealizowanego projektu z założeniami, na podstawie których przyznane zostaje dofinansowanie.
 • Terminowość nadesłania rozliczenia merytoryczno-finansowego.
 • Prawidłowość prowadzenia i przejrzystość dokumentacji finansowej dotyczącej dotowanego projektu.
 • Wpis środków trwałych o wartości powyżej 350 zł do rejestru inwentarzowego, nadanie im numerów i oznakowanie.
 • Wykorzystanie odsetek bankowych na realizację dofinansowanego projektu w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu. Przedłużenie terminu realizacji projektu wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Najczęstszymi błędami w rozliczeniu dofinansowania są:

 • Brak zatwierdzenia dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
 • Niezgodność rozliczenia finansowego ze wzorem wymaganym przez Fundację.
 • Brak opisu na dokumentacji, iż projekt finansowany jest przez Fundację Kronenberga.
 • Niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji.
 • Przedłużenie terminu realizacji dofinansowanego projektu bez pisemnej zgody ze strony Fundacji, co może skutkować koniecznością zwrotu kwoty dofinansowania.
 • Brak informacji o przeznaczeniu odsetek bankowych od kwoty dofinansowania na dofinansowany projekt w przypadku, gdy termin realizacji projektu został przedłużony.

Analizą sprawozdań z realizacji projektów oraz wyników monitoringu zajmuje się Komisja Rewizyjna Fundacji.
Fundacja prowadzi kontrolę 95% dotacji przyznanych w danym roku.