PoWtŚrCzPtSoNd
01020304050607
08091011121314
151617 18192021
22232425262728
2930

Udostępnij:

Konkurs PFRON

Środa, 17 września, 2014, #Aktualności, #Granty zewnętrzne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o zlecenie realizacji zadań, w ramach konkursu, są: organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

Warunkiem składania ofert w ramach konkursu przez podmioty, o których mowa w ust. 1 jest: posiadanie statutowego zapisu o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat (licząc od daty ogłoszenia konkursu).

W ramach konkursu nie mogą składać wniosków: stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:

1. wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,

2. zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,

3. wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,

4. zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,

5. poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych.

Zgłaszane w ramach konkursu projekty muszą mieć charakter ponadregionalny lub ogólnopolski. W projektach musi zostać zapewniony udział uczestników projektu z co najmniej 3 województw. Wnioskodawca powinien zapewnić równy dostęp do udziału w projekcie uczestnikom projektu z poszczególnych województw (np. działania rekrutacyjne muszą być prowadzone na terenie danych województw w jednakowym zakresie).

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu wynosi 50.000.000 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu jest posiadanie przez PFRON, w planie finansowym PFRON na 2015 r., środków finansowych na realizację zadania ustawowego, określonego w art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 16 września 2014 roku do dnia 15 października 2014 roku. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana. Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu nie więcej niż 3 wnioski. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt.

Więcej informacji

„Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON”

Wniosek o zlecenie realizacji zadań 

Wzór „Karty oceny merytorycznej”