PoWtŚrCzPtSoNd
0102030405
06070809101112
131415 16171819
20212223242526
2728293031

Udostępnij:

Konkurs ROPS

Środa, 15 stycznia, 2014, #Granty zewnętrzne

ROPS zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ustęp 3 Ustawy o pożytku do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, określonej w Programie współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wykonywania zadań publicznych.

W ramach konkursu Przewiduje się dotowanie następujących typów przedsięwzięć:

 1. Wspieranie działalności świetlic oraz klubów dla dzieci i młodzieży w zakresie realizacji programów profilaktyki uzależnień i/lub programów socjoterapeutycznych, służących przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym.
 2. Organizowanie zajęć pozaszkolnych mających na celu nabywanie umiejętności radzenia sobie z sytuacją kryzysową oraz nabywanie umiejętności społecznych.
 3. Organizowanie dla dzieci i ich rodzin spotkań i wyjazdów o charakterze profilaktycznym i/lub socjoterapeutycznym.
 4. Reintegracja społeczna i zawodowa skierowana do osób uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 5. Wsparcie działań na rzecz osób z problemem alkoholowym przebywających w zakładach karnych lub tych osób, które opuściły zakład karny.
 6. Wsparcie realizacji programów profilaktyki problemów alkoholowych.
 7. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
 8. Realizacja programów edukacyjno-informacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: m. in.: służących zwiększaniu kompetencji wychowawczych rodziców w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci; promujących wychowywanie dzieci bez przemocy; mających na celu ograniczenie naruszeń prawa przez podmioty korzystające z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; dotyczących alkoholowego zespołu płodowego (FAS) i alkoholowych uszkodzeń płodu (FAE); na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania napojów alkoholowych.
 9. Promocja postaw trzeźwościowych i abstynenckich poprzez realizację przedsięwzięć o charakterze regionalnym, zawierających w szczególności działania edukacyjne.

Na realizację zadań ujętych w ofertach wyłonionych w ramach konkursu Zarząd Województwa Śląskiego  przeznacza kwotę 400 000,00 zł. Dla podmiotów uprawnionych z pkt. III niniejszego Ogłoszenia kwota dotacji nie powinna przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe środki zabezpiecza podmiot. Łączna kwota przyznanych dotacji jakie może otrzymać podmiot występujący o dotację na realizację projektów w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2014 roku – przeciwdziałanie problemom alkoholowym, nie może przekroczyć 30 000,00 zł.

Terminy składania ofert:

 •  I edycja konkursu – oferty należy składać do dnia 10 lutego 2014 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 12 marca 2014 r. 
 • II edycja konkursu – oferty należy składać do dnia 24 marca 2014 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 23 kwietnia 2014 r.

Uwaga: W przypadku wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na konkurs po jego I edycji – konkurs ulega zakończeniu. Informacja o zakończeniu konkursu z uwagi na wyczerpanie środków finansowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego po rozstrzygnięciu I edycji konkursu przez Zarząd Województwa Śląskiego. Oferty złożone po wyczerpaniu się środków finansowych przeznaczonych na konkurs nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można tutaj

Wszystkie osoby/organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących konkursu, jak również opracowania pomysłu na projekt i sprawdzenia poprawności wypełnienia formularza wnioskowego. Pomożemy wam dobrze przygotować ofertę konkursową.